be-federatie
Be Horeca

Be-Federatie: van idee tot politieke realiteit

 

De Federatie Horeca Brussel treedt op als spreekbuis van de horeca en waakt erover dat er rekening gehouden wordt met de bekommernissen van zijn leden en zijn sector. Maar wat voor traject legt een voorstel af vanaf zijn ontstaan tot en met zijn concrete verwezenlijking?

  • Ontstaan van een idee

    Le parcours d’une idée jusqu’à la concrétisation politique
    Le parcours d’une idée jusqu’à la concrétisation politique

Het initiatief komt van een lid van de Federatie Horeca Brussel, een bestuurder of een leverancier, die een voor hem of haar specifieke kwestie voorlegt, of een probleem aanhaalt dat van toepassing is op de sector. Dit kan gebeuren op lokale, regionale of federale rondetafelgesprekken, tijdens drinks, via sociale netwerken of na contact met het secretariaat. De problematiek wordt dan intern besproken om na te gaan of hij binnen de opdracht van de federatie valt.

 Een lid van de Federatie Horeca Brussel kreeg een e-mail van zijn kassaleverancier waarin hij werd gedwongen om over te schakelen op hun eigen betalingssysteem. Hij bracht ons op de hoogte van deze twijfelachtige deal door ons een e-mail te sturen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Om de omvang van het probleem te begrijpen, besloten we een enquête te houden binnen de hele sector. Aan de hand van de resultaten zullen we kunnen bepalen of we echt moeten optreden. De resultaten van onze enquête verschijnen in het decembernummer van Be Horeca.

  • Bepaling prioriteiten in de debatten

De Federatie Horeca Brussel beoordeelt of de situatie een specifiek type van etablissementen treft of dat ze de hele sector aanbelangt. Omdat de Federatie de hele Brusselse Horeca vertegenwoordigt, kan ze niet overhaast in gang schieten. Soms hebben bepaalde verzoeken een grotere positieve impact voor bepaalde domeinen dan andere, waardoor er compromissen gezocht moeten worden. Sommige projecten op federaal niveau vereisen ook de medewerking van de twee andere federaties (Vlaanderen en Wallonië). Er wordt nagedacht over de aanpak om te bepalen hoe de situatie aangepakt kan worden. Vervolgens wordt op basis van deze beoordeling een strategie ontwikkeld om het lid en/of de sector te verdedigen.

Een lid van de Federatie, de uitbater van een shishabar, waarschuwde ons voor geruchten over een verstrenging van de antitabakswet. Een artikel in de pers bevestigde zijn bezorgdheid. We kregen meer details van onze politieke contacten en lieten het wetsvoorstel door onze advocaten nalezen. Verdict: het probleem betreft ook het nachtleven en waarschijnlijk ook de terrassen van alle horecazaken in België. In deze specifieke context hebben we nauw samengewerkt met onze partners in aangrenzende regio’s en zijn we erin geslaagd ervoor te zorgen dat er binnen de regering geen overeenstemming werd bereikt, waardoor we elk overhaast besluit dat tegen onze belangen indruiste, konden uitstellen.

  • Formulering van de argumenten

Voor elk initiatief richting wetgever staat er eerst een grondige analyse van de wet- en regelgeving op het menu. Vervolgens wordt er gezocht naar gegevens en statistieken om de gevolgen van een beslissing te onderbouwen. Wettelijke beperkingen, zoals de GDPR, maken deze taak soms complex. Er worden ook enquêtes gestart om de mening van de leden van de federatie te verzamelen, vandaar het belang van actieve deelname van de sector.

We hebben veel moeilijkheden vastgesteld bij de Brusselse etablissementen, nadat de verplichting om professioneel bioafval te sorteren op 1 mei 2023 van kracht werd. Daarom hebben we hierover een enquête gelanceerd bij de hele sector, met de bedoeling de uitdagingen waarmee onze sector geconfronteerd wordt beter te begrijpen op basis van de concrete ervaring van restauranthouders. Vervolgens hebben we deze informatie doorgegeven aan het kabinet van Alain Maron, Minister van Milieu, Netheid en Afvalbeheer. De vergadering bleek bijzonder productief en we zijn erin geslaagd concrete voorstellen te formuleren voor te ontwikkelen projecten.

  • Contactname

Of een project snel vlot, hangt af van andere stakeholders. De duur van de stappen verschilt: sommige projecten vereisen eerst een akkoord in een paritair comité, waarbij de werkgevers en de federale vakbond betrokken zijn (een lang en omslachtig proces), alvorens de betrokken minister of ministers op de hoogte worden gebracht. Sommige besluiten moeten ook op Europees niveau worden bekrachtigd voordat ze opnieuw bij de commissie terechtkomen.

Afhankelijk van de kwestie wordt ofwel directe interactie met de bevoegde ministers opgezet, ofwel wordt er aangeklopt bij de ambtenarij: het is soms nodig meerdere stakeholders te betrekken en de politici staan niet altijd open voor dialoog, reageren traag of vragen om alternatieven. Tijdens deze discussies worden concrete ideeën voorgesteld om het oprechte engagement van de Federatie te tonen, met het oog op een gezamenlijke constructieve oplossing.

Met de opkomst van elektronisch betalen krijgen medewerkers in de Horeca steeds minder fooien. Tegenwoordig is het bovendien wettelijk verplicht ze aan te geven bij de FOD Financiën en worden ze belast voor zowel de werkgever als de werknemer. We hebben het onderwerp eerst aangekaart in een paritair comité, dus bij de vakbonden, waarmee we op dezelfde golflengte zitten: de fooi van de werknemer mag niet worden belast en ook niet gedeeltelijk worden geïnd door de werkgever. We zullen binnenkort ons standpunt verdedigen bij de minister van Werkgelegenheid, Pierre-Yves Dermagne, en bij de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, met de wens om dit grijze gebied wettelijk te regelen.

  • Opvolging van het project

Het is niet altijd gemakkelijk om symbolische overwinningen te behalen, maar de Federatie Horeca Brussel heeft sinds haar vernieuwing twee jaar geleden al een aantal moedige standpunten ingenomen. Die slaagden erin wetsvoorstellen te blokkeren die op de lange termijn rampzalige gevolgen zouden hebben gehad voor de sector. Deze successen worden niet altijd juist ingeschat aan de hand van de vermeden impact. Wat zou er van onze industrie geworden zijn als die niet kon steunen op de praktijkervaring van de Federatie en de steun van ondernemers? De Federatie is vastbesloten om zich verder in te zetten om haar sector te verdedigen, tegen elke prijs.

Minister van Werkgelegenheid Pierre-Yves Dermagne wil sekswerkers opnemen in het paritair comité van de Horeca. De Federatie verzet zich hiertegen om verschillende redenen: hoe om te gaan met de arbeidsgeneeskunde als er sprake is van seksuele betrekkingen in een etablissement met een baas en werknemers? Hoe gaan we om met de baas die zijn werknemers dwingt seks te hebben met klanten? Hoe gaan we op loonvlak een onderscheid maken tussen een werknemer die drankjes serveert, en een andere die ook seksuele diensten levert? Welke opleidingen gaan we voorzien voor sekswerkers? Wij hebben onze weigering uitgesproken om het project te vertragen en onderhandelingen aan te gaan.

Wilt u actief bijdragen aan de verdediging van de sector en onze eisen/verwachtingen verrijken? Sluit dan aan bij de Federatie Horeca Brussel via onze website of door te mailen naar secretariat@fedhorecabruxelles.be.