Flexi-jobs

Flexi-jobs

 

Flexi-jobs zijn een vorm van flexibele arbeid in verschillende sectoren, waaronder de horeca. Er zijn een aantal regels en voorschriften voor flexbanen opgesteld om ervoor te zorgen dat dit systeem, dat zowel werknemers als werknemersvertegenwoordigers kansen biedt, op grote schaal wordt gebruikt. Hier volgt een overzicht.

(Laatst bijgewerkt op 21/03/2024).

 

Voor wie :

Flexi-jobs zijn bedoeld voor bepaalde categorieën werknemers:

  • Werknemers die ten minste 80% (32 uur) hebben gewerkt tijdens het voorgaande 3ème kwartaal (Q-3): Werknemers die tijdens het vorige 3ème kwartaal minstens 32 uur voltijds, deeltijds of onder een andere arbeidsregeling hebben gewerkt (gelijk aan 80% van een voltijdse job), komen in aanmerking voor flexi-jobs. Deze werknemers kunnen tijdens het kwartaal een flexbaan aannemen door via het Dimona-systeem aan te tonen dat ze hiervoor in aanmerking komen.
  • Wettelijke gepensioneerden: Sinds 1 januari 2018 komen wettelijke gepensioneerden van 65 jaar of ouder ook in aanmerking voor flexbanen, zonder dat ze eerst hoeven te werken. Sinds gisteren kunnen mensen met een pensioen flexibel werken, met een naam in de horeca, als ze hun pensioen hebben. Mensen die een 'transitievergoeding' ontvangen, worden niet als gepensioneerden beschouwd en komen daarom niet in aanmerking voor flexbanen.

Of gepensioneerden in aanmerking komen, wordt gecontroleerd door na te gaan of de persoon 65 jaar of ouder is op het moment dat hij of zij aan de flexjob begint. Als de persoon de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, wordt een extra controle uitgevoerd op de arbeidsvoorwaarden in het voorgaande 3ème kwartaal (Q-3).

 

Beperkingen :

Tijdens het kwartaal waarin een werknemer een flexbaan uitvoert, gelden bepaalde beperkingen.

Sinds 2024 is het niet meer toegestaan om een flexjob uit te voeren binnen een bedrijf dat is aangesloten bij een bedrijf waar de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor ten minste 4/5e van een voltijdse baan. Deze aansluiting wordt getoetstan aan de bepalingen van artikel 1.20 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De Inspectie zal ter plaatse controles uitvoeren om dit lidmaatschap te verifiëren. Dit moet rasveilig zijn!

Na 2024 is het voor een werknemer niet meer mogelijk om een flexbaan te gebruiken als de werknemer ook in een andere functiecategorie werkt. Er is voor deze combinatie gekozen omdat de 80% van een fulltime zzp'er het beste presteert. Voorlopig zal dimona hier echter geen fout in geven, maar zal er een correctie plaatsvinden bij de sociale zekerheidsverklaring (dmfa).

De werknemer mag geen opzegtermijn hebben of een ontslagvergoeding of afvloeiingspremie ontvangen van de werkgever bij wie hij of zij in een flexjob werkt.

 

Duur van het dienstverband :

Flexi-jobs zijn beschikbaar per dag of per periode, per kwartaal verlengbaar. Om in aanmerking te komen, moet de werknemer minstens 32 uur (80%) gewerkt hebben tijdens het vorige 3ème kwartaal (Q-3) of gepensioneerd zijn van 65 jaar of ouder. Bijvoorbeeld, voor het kwartaal Q2 2023 moet het kwartaal Q3 2022 worden geraadpleegd om via het Dimona-systeem te controleren of iemand in aanmerking komt.

Voor vrijwilligers is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot Netto, binnen bepaalde grenzen. Netto overuren maken is beperkt tot 360 uur per jaar voor werknemers die onder een SCE-fonds vallen, of 300 uur per jaar voor voltijdse werknemers zonder SCE-fonds. In beide gevallen is het maximum aantal overuren per periode van 4 maanden, 174 uur.

 

Vereiste documenten :

Een schriftelijke en ondertekende raamovereenkomst is vereist (let op: dit is geen arbeidsovereenkomst). Deze raamovereenkomst moet bevatten :

  • De identiteit van de twee partijen ;
  • Een beschrijving van de functie(s) ;
  • Onderhandeld flexi-salaris (wettelijk minimum en valt niet onder de horecaschalen);
  • De wijze waarop het flexcontract door de werkgever aan de flexkracht moet worden aangeboden (schriftelijk of mondeling) en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren.

Voor een flexbaan per dag hebben we een globaal contract en een ondertekende overeenkomst vereist. Voor een flexbaan per periode zijn een ondertekend contract (waarin de werktijden en het rooster zijn vastgelegd) en een ondertekende overeenkomst vereist.

Het Dimona-systeem wordt gebruikt om flexi-jobs te registreren, zowel per dag als per periode. Flexi-jobs kunnen niet eerder dan 15 dagen voor het begin van het volgende kwartaal worden aangemaakt. Ten slotte moet de driemaandelijkse elektronische DmfA-aangifte worden ingevuld, die gegevens bevat over het loon en de werkuren. Deze aangifte moet uiterlijk aan het einde van de maand volgend op een kwartaal worden gedaan.

 

RSZ-bijdragen :

Flexi-jobwerkers zijn als werknemers niet onderworpen aan RSZ-bijdragen (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). De werkgever moet echter wel een solidariteitsbijdrage van 28% van het feitelijke loon van de flexi-werknemer betalen, evenals het flexi-vakantiegeld (inbegrepen in de flexi-salaris).

Er is geen verlaging van de RSZ-bijdragen voor werkgevers die flexwerkers aannemen.

Een dagelijkse registratie van gewerkte uren is vereist om te kunnen profiteren van de RSZ-korting in het kader van een aanvullend sociaalzekerheidsstelsel (SCE).

 

Beloning:

Het minimumuurloon voor een flexbaan is €11,19, plus een jaarlijkse vakantiebijdrage (VA) van 7,67%, dus in totaal minimaal €12,05.

De verschillende sectorale toeslagen blijven van toepassing (zondag, feestdag, nacht, enz.).

Het flexiaatsalaris (inclusief toelagen, bonussen en voordelen) mag niet meer bedragen dan 150% van de salarisschaal van de functie waarin de flexjob wordt uitgeoefend.

Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het flexi-inkomen. Er wordt een jaarlijks belastingplafond van €12.000 ingesteld op inkomsten uit flexbanen, met uitzondering van gepensioneerden. Meer verdienen is toegestaan, maar boven dat bedrag is er geen belastingvrijstelling meer.

 

Documenten (beschikbaar voor onze leden) :

 

Artikel geschreven in samenwerking met Horecafocus Group. Als je nog vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact op met onze sociale dienst op dinsdagochtend van 9u tot 12u op 02/548.70.94 of per e-mail op social@fedhorecabruxelles.be.