Studentenwerk in de horeca in Brussel

Studenten

 

Zowel op het moment van de enquête als tijdens de rest van het jaar is het belangrijk om te onthouden dat de job van een jobstudent de relevante periodes moet bestrijken. Het is een belangrijk om de specifieke regels te kennen die op deze jobs van toepassing zijn. Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de regels en voorschriften voor studentenarbeid in de horeca in Brussel in 2024.

(Laatst bijgewerkt op 21/03/2024)

 

Voor wie:

Een student is iemand die ingeschreven staat als reguliere leerling op een school en die niet gestopt is met studeren. Dit zijn mensen met als hoofdstatus student, niet mensen die avondonderwijs volgen, leerlingen met een leercontract of stagiairs.

Werken als student is ook toegestaan voor jongeren die onder een alternerend opleidingsprogramma vallen, op voorwaarde dat ze als student bij een andere werkgever werken en geen werkloosheids- of integratie-uitkering ontvangen.

 

Duur van het dienstverband:

Voor studenten die werken in de Brusselse horeca geldt een maximum van 600 uur per jaar in 2023 en 2024 (normaal 475 uur in de andere jaren). Deze limiet kan worden geraadpleegd via het Student@work-systeem, dat bedoeld is om het werk van studenten te reguleren.

Als de werktijd meer dan vierenhalf uur bedraagt, heeft de jonge werknemer recht op een pauze van een half uur. Als ze meer dan zes uur werken, hebben ze recht op een pauze van een uur. Volwassen werknemers hebben recht op een pauze van minstens een kwartier na maximaal zes uur werken.

In principe staat nachtwerk open voor zowel jonge werknemers als jongeren. In bepaalde uitzonderlijke gevallen, met naam in de horeca, is nachtarbeid echter toegestaan. Jonge werknemers die ouder zijn dan 16 jaar mogen tot 23.00 uur in de horeca werken, mits zij de werkplek niet betreden via de open deur of via een gesloten deur van de kant van de werknemer.

Studenten van 18 jaar en ouder mogen maximaal zes dagen per week en elke zondag werken, op voorwaarde dat dit is toegestaan door de wet of de sector.

 

Vereiste documenten:

Studenten moeten voor ze aan de slag gaan een studentenarbeidsovereenkomst tekenen met hun werkgever. Dit moet van tevoren worden gedaan, op het moment dat de student begint met werken. De totale duur van de cursus mag niet langer zijn dan 12 maanden. De overeenkomst moet gedurende vijf jaar op de plaats van tewerkstelling worden bewaard.

De werkgever moet ook (vooraf) een Dimona-verklaring afleggen en de student een werkreglement gevenDit moet worden uitgelegd.

Studenten zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het afgeven van een inschrijvingsbewijsZo mis je de voordelen van onderwijsinstellingen niet.

 

RSZ-bijdragen:

Studenten die in de Brusselse horeca werken, kunnen in alle activiteitensectoren onder een zeer gunstig statuut werken, zowel voor henzelf als voor hun werkgever. Ze zijn onderworpen aan een RSZ-bijdrage van 2,71% van hun brutoloon, die wordt ingehouden op hun loon. Werkgevers moeten op hun beurt een RSZ-bijdrage van 5,43% op het brutoloon van studenten betalen.

Studenten die in de Brusselse horeca werken, moeten hun dagelijkse werkuren registreren zodat hun werkgever (onder bepaalde voorwaarden) kan genieten van een RSZ-korting...

 

Gezinstoelagen:

Voor studenten jonger dan 18 jaar zijn geen voorwaarden vereist voor de betaling van kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin de student 18 wordt. Na de leeftijd van 18 jaar moeten studenten aan bepaalde voorwaarden voldoen om hun kinderbijslag te behouden.

Als ze tijdens het schooljaar werken, mogen ze niet meer dan 240 uur per semester werken (of 80 uur per maand in Vlaanderen), ongeacht het type contract. Als ze daarentegen tijdens de schoolvakanties werken, behouden ze hun kinderbijslag zonder beperking van het aantal gewerkte uren of het inkomensplafond. Als studenten werken na het einde van hun studies in juli, augustus en september, kunnen ze kinderbijslag krijgen met een beperking van 240 uur werk tijdens het trimester (80 uur per maand in Vlaanderen).

 

Bezoldiging:

De paritaire commissie CP 302 heeft specifieke schalen vastgesteld voor studenten. Dit is het minimale brutobedrag dat aan de student moet worden betaald. Voor de actuele eisen verwijzen we naar het document "Schalen 2024". De student wordt betaald volgens het barema van de categorie (verbonden aan de functie) waarin hij/zij werkt, maar met het barema van de twee lagere categorieën. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op hun salaris. Net als vaste werknemers hebben studenten recht op een reiskostenvergoeding.

Voor werknemers die ouder of meer ervaren zijn, is het een goed idee om een groot percentage van het gewicht door te geven aan de looschaal. Dit percentage is 70% voor 15-jarigen, 80% voor 16-jarigen en 90% voor 17-jarigen. Werkgevers mogen ook de schaal van 90% toepassen voor studenten tussen 18 en 20 jaar.

Vanaf 1 januari 2024 is het minimumloon voor studenten met een nieuw contract ook gelijk aan 90% van de loonschaal van de functiecategorie waarin de student is ingedeeld. Dit zal ervoor zorgen dat het minimumloon wordt gehaald. Eind 2024 vindt een evaluatie van deze studentenschalen plaats.

 

Betrokkenheid van minderjarigen :

Het studentenstatuut is niet gekoppeld aan een maximumleeftijd. Het is al mogelijk om als jobstudent te werken vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat de student de eerste twee jaar van het secundair onderwijs heeft voltooid. Anders is de minimumleeftijd 16 jaar. Er moet echter wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 • De diensten van een minderjarige student mogen niet worden verleend tijdens perioden waarin de student verplicht is lessen bij te wonen.
 • Als de student minderjarig is, geniet hij of zij speciale bescherming en bevat het contract daarom aanvullende verplichte informatie.
 • Vanwege hun jonge leeftijd kunnen veel leerlingen niet deelnemen aan deze activiteit. Als algemene regel geldt dat ze dit niet mogen doen:
  • Werk uitvoeren dat objectief gezien zijn fysieke of psychologische mogelijkheden te boven gaat;
  • Werk uitvoeren waarbij risicofactoren voor ongelukken een rol spelen waarvan aangenomen mag worden dat de jongere, door een gebrek aan veiligheidsbewustzijn, ervaring of training, niet in staat is deze te identificeren of te voorkomen;
  • Werken als een gekwalificeerde werknemer;
  • Blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, trillingen of extreme hitte;
  • Werken na 22.00 uur (of zelfs 23.00 uur, op voorwaarde dat de student na het werk thuis kan komen met het openbaar vervoer of met een vervoermiddel van de werkgever);
  • Werken op zondag;
  • Omgaan met geld;
  • Meer dan 5 dagen per week werken.
  • Houd er rekening mee dat niet alle minderjarige leerplichtigen mogen werken.

 

Werken als jobstudent in de Brusselse horeca biedt jongeren een waardevolle kans om ervaring op te doen en bij te verdienen. Dit is ook essentieel om ervoor te zorgen dat ze over de juiste regels en voorschriften beschikken, zoals werktijden, sociale regels en hoe ze zich moeten gedragen tijdens de bevalling. Door deze informatie te kennen, kunnen studenten het beste halen uit hun baan in de horeca en tegelijkertijd hun academische en gezinssituatie behouden.

 

Documenten (beschikbaar voor onze leden):

 

Artikel geschreven in samenwerking met Horecafocus Group. Als je nog vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact op met onze sociale dienst op dinsdagochtend van 9u tot 12u op 02/548.70.94 of per e-mail op social@fedhorecabruxelles.be.