Privacyverklaring

Op de HoReCa Brussel Federatie ( DE FEDERATIE "Wij nemen de privacy van uw gegevens zeer serieus. Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen hoe DE FEDERATIE uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt, bewaart en overdraagt en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de verordening inzake gegevensbescherming - GDPR). 'Persoonsgegevens' betekent in deze privacyverklaring alle informatie die, alleen of in combinatie met andere verzamelde informatie, een individu identificeert.

A. Wie zijn wij?

UNION DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS DE BRUXELLES ET ENTREPRISES ASSIMILEES DE BRUXELLES, genaamd LA FÉDÉRATION HORECA BRUXELLES VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Anspachlaan 111, 1000 Brussel, België, alsook elk van haar verbonden ondernemingen (beroepsverenigingen en zusterverenigingen) (hierna gezamenlijk of individueel aangeduid als "DE FEDERATIE" of wij). Wij bepalen doorgaans de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zijn derhalve de "Verantwoordelijke voor de verwerking" (of "Gezamenlijke Verantwoordelijke"): EVENTUEEL: DE FEDERATIE kan uw persoonsgegevens in zeer beperkte gevallen ook verwerken als "Gegevensverwerker". In dergelijke gevallen zal het addendum over gegevensverwerking zal worden toegepast overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

B. Wanneer en welke van uw persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens van aangeslotenen, volwaardige leden en leden van DE FEDERATIE (en hun vertegenwoordigers voor zover vereist door wettelijke en regelgevende normen), alsmede van leveranciers of partners in verband met diensten, verkopen, aankopen, contractuele/commerciële relaties of anderszins in verband met onze dagelijkse activiteiten. In dit verband verzamelen wij uw naam, bedrijfsgegevens, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, functie, informatie over de sector waarin u werkt, gegevens over onze contacten met u en informatie over de aan u geleverde producten en diensten (waaronder bijvoorbeeld wat wij u hebben geleverd, wanneer en waar, waarvoor u hebt betaald, hoe u onze producten en diensten gebruikt, enz.

Wij verzamelen alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt door u te registreren op onze platformen of door gebruik te maken van de website van FEDERATION of op een andere manier (lidmaatschapsdocument, inschrijving voor een seminarie/webinar,...). In deze context verzamelen wij uw naam, bijnaam, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, contactvoorkeuren, verslagen van onze contacten met u, informatie die u verstrekt in tickets, enz. Houd er echter rekening mee dat de inloggegevens van uw account, met inbegrip van uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord, volledig privé zijn en daarom niet in het bezit zijn van of toegankelijk zijn voor DE FEDERATIE. We gebruiken ook cookies op de FEDERATION website, zie onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid.
Wij verzamelen ook alle persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u direct of indirect met ons interageert via contracten, lidmaatschaps- of contactformulieren, aanvragen, verkoopacties, bestellingen, aankopen, seminars/webinars, sollicitaties, afspraken, e-mails, enz. In dit verband verzamelen wij uw naam, bedrijfsgegevens, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, functie, informatie over de sector waarin u werkt, verslagen van onze contacten met u, foto's en/of video's, enz.
Indien u onze lokalen bezoekt, kunnen wij ten slotte bepaalde specifieke persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, bedrijfsgegevens, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal, functie, informatie over de sector waarin u werkt, verslagen van onze contacten met u, alsook beelden van uzelf van onze bewakingscamera (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving), enz.
U bent nooit verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. De enige gevolgen van uw weigering om persoonsgegevens te delen zijn een mogelijke vertraging van de dienst en/of de onmogelijkheid om bepaalde delen van onze sites/platforms te gebruiken of om toegang te hebben tot bepaalde producten en diensten.

C. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Beheer van onze relatie (leden, en contractuele relatie van verkoop, aankoop en partnerschap) - Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van onze leden, klanten, leveranciers en partners om uw overeenkomst met ons goed te kunnen beheren. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld een factuur sturen, diensten leveren.
Afhankelijk van het individuele geval worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst en de legitieme belangen van DE FEDERATIE om een dergelijke actie op passende wijze te verwerken voor directe/commerciële marketingdoeleinden of op basis van de uitvoering van een overeenkomst.
Ondersteunende diensten - Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de teamleden van onze klanten (personeel, agenten, schoolhoofden,...) wanneer zij contact hebben met de ondersteunende diensten (technisch, juridisch,...) van DE FEDERATIE in het kader van het lidmaatschap om ons in staat te stellen problemen te diagnosticeren en op te lossen. Wij bewaren deze gegevens gedurende een redelijke termijn om ondersteunende diensten te verlenen voor soortgelijke problemen, en wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, anonimiseren wij ze.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst of op basis van de gerechtvaardigde belangen van DE FEDERATIE om haar ondersteunende diensten te verbeteren.
Marketingcommunicatie, documentatie, opleiding - Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze marketingcommunicatie om u uit te nodigen voor beurzen, trainingen, panels, webinars & campagnes, om u te informeren over promoties, persberichten, nieuwsbrieven, en om u in staat te stellen u te abonneren op nieuws van THE FEDERATION en meldingen te beheren over nieuwe release notes, case studies, white papers en video's. Hierdoor kunnen wij u meer relevante en nuttige informatie sturen, u op de hoogte houden van onze activiteiten en u aanbiedingen doen die zijn afgestemd op uw gebruik van onze diensten en uw behoeften. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om u periodieke tevredenheidsonderzoeken te sturen om ons aanbod en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens via onze platforms om u toegang te geven tot de producten en diensten, activiteiten, evenementen en/of opleidingscatalogi van THE FEDERATION en om u in staat te stellen u in te schrijven voor opleidingen, toegang te krijgen tot online opleidingsmateriaal en uw eigen leergeschiedenis.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming via uw registratie op onze platforms, waar u zich op elk moment kunt abonneren op de diensten van uw keuze en uw voorkeuren kunt beheren door eenvoudigweg toegang te krijgen tot het portaal "account bewerken".
Jobaanbieding - Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert om contact met u op te nemen over vacatures.
Afhankelijk van het individuele geval worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst en de legitieme belangen van DE FEDERATIE om dergelijke stappen op passende wijze te verwerken of uw ondubbelzinnige toestemming, rechtstreeks of via onze leveranciers van wervingsdiensten.
Zichtbaarheid en communicatie van het bedrijf - Wij verwerken en publiceren bepaalde foto's en/of video's waarin u voorkomt om de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten en/of om bedrijfs-, marketing- of wervingscommunicatie te illustreren. Dit kunnen persberichten, nieuwsbrieven, jaarverslagen, advertenties, brochures, websitepagina's, sociale netwerken, enz. zijn.

Deze persoonsgegevens worden over het algemeen verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, die DE FEDERATIE moet vragen alvorens enige actie te ondernemen, en die u te allen tijde kunt intrekken.
Wettelijke en reglementaire verplichtingen - Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan DE FEDERATIE is onderworpen.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van de wettelijke verplichtingen van DE FEDERATIE en het legitieme belang van DE FEDERATIE om te voldoen aan wettelijke en reglementaire bepalingen of om een contract uit te voeren.
Beveiliging - Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van bezoekers van onze gebouwen op grond van de gerechtvaardigde belangen van DE FEDERATIE om de veiligheid van de gebouwen, webplatforms, werknemers/aanvragers en opdrachtgevers en bezoekers van DE FEDERATIE te waarborgen.
Contact met DE FEDERATIE op uw verzoek - Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoeken aan DE FEDERATIE via om het even welk middel (contactformulieren, e-mail, enz.) te beantwoorden.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van DE FEDERATIE om een antwoord op uw vraag te geven in overeenstemming met uw redelijke verwachtingen.

Wanneer de basis voor de verwerking uw toestemming is, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken door de procedure te volgen die u is meegedeeld of door contact met ons op te nemen. secretariat@fedhorecabruxelles.be.

D. Delen wij uw persoonsgegevens?

Filialen - Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens niet delen met anderen dan de aan FEDERATION gelieerde ondernemingen. Deze aan FEDERATION gelieerde ondernemingen zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Binnen DE FEDERATIE zijn uw persoonsgegevens alleen beschikbaar voor het bevoegde personeel dat er toegang toe moet hebben om zijn taken uit te voeren en voor een specifiek doel.
Dienstverleners - Er is echter een aantal vertrouwde derde partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen of die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens: zorgvuldig geselecteerde derde partijen die namens ons diensten verlenen (zoals databasebeheerders, consultants, advocaten, enz.) en tools voor webanalyse. Daarbij zorgen wij er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld en, waar nodig, sluiten wij ook altijd een formele overeenkomst met de externe verwerkers om uw gegevens te beschermen. Zo mag de onderaannemer uw gegevens nooit op eigen initiatief gebruiken en moeten uw persoonsgegevens worden gewist of teruggegeven zodra de onderaannemer de opdracht heeft voltooid.
Wettelijke verplichtingen - Bij uitzondering kunnen wij uw persoonsgegevens delen wanneer wij daartoe verplicht worden door de wet, regelgeving of een juridisch proces (zoals een gerechtelijk bevel), op verzoek van overheidsinstanties, zoals rechtshandhavingsinstanties, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met het onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten.

E. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bewaart DE FEDERATIE uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor het vermelde doel, waarbij ook rekening wordt gehouden met onze behoefte om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, verbeterde en nieuwe diensten aan te bieden en te voldoen aan de wettelijke vereisten krachtens de toepasselijke wetgeving.
Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode na uw laatste interactie met ons kunnen bewaren. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer op deze manier nodig zijn, kunnen we ze anonimiseren of veilig vernietigen en verwijderen.
F. Hoe beschermen wij uw gegevens?
DE FEDERATIE heeft redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik door middel van technische en organisatorische maatregelen, waaronder

  • de toegang tot onze gebouwen te beperken tot degenen die daartoe bevoegd zijn (door het gebruik van pasjes, sleutelkaarttoegang, bezoekersregistratie en andere daarmee verband houdende technologieën);
  • toegangscontroles tot onze informatietechnologie invoeren, zoals firewalls, identiteitscontrole en logische segmentatie en/of fysieke scheiding van onze systemen en informatie; en
  • uw gegevens opslaan in veilige werkomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, agenten en contractanten van THE FEDERATION wanneer dat nodig is. THE FEDERATION volgt in dit verband ook algemeen aanvaarde industrienormen;

G. Welke maatregelen zijn er genomen om uw gegevens bij te werken en te corrigeren en om u toegang te geven tot uw gegevens?

U kunt de volgende rechten op uw persoonsgegevens te allen tijde kosteloos uitoefenen (tenzij uw verzoeken buitensporig of ongegrond zijn) door een e-mail te sturen naar secretariat@fedhorecabruxelles.be vergezeld van een bewijs van uw identiteit, indien van toepassing:

  • Toegang: U kunt ons vragen of wij gegevens over u hebben en, zo ja, kunt u verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens. Bovendien zullen wij u informatie verstrekken over het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij ze delen met derden, wie dat zijn en hoe lang wij uw gegevens bewaren;
  • Rectificatie: Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist, volledig en up-to-date zijn. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren of aanvullen;
  • Bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat wij niet het recht hebben uw gegevens te gebruiken;
  • Verwijdering: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor een bepaald doel;
  • Gegevensportabiliteit: u kunt verzoeken om teruggave of overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie.

Wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die de privacy van anderen in gevaar brengen, extreem onpraktisch zijn of ons zouden verplichten om acties te ondernemen die niet zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Bovendien is het mogelijk dat wij, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bepaalde persoonsgegevens voor langere tijd moeten bewaren voor het bijhouden van gegevens, zoals gegevens over uw aankopen voor garantie- of boekhoudkundige doeleinden.
Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die de leidende toezichthoudende autoriteit is voor DE FEDERATIE en waarvan het adres Pressestraat 35, 1000 Brussel is.
Als u een persoonlijke account hebt op een van onze platforms, kunt u natuurlijk altijd gewoon uw gegevens controleren en zo nodig aanpassen via uw online profiel op de website van THE FEDERATION.

 

H. Updates van de Privacyverklaring

THE FEDERATION kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken wanneer wij ons huidige aanbod verbeteren en wanneer de technologie en de wetgeving veranderen. U kunt bepalen wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien door te verwijzen naar de "bijgewerkte" legenda onderaan deze pagina. Alle wijzigingen worden van kracht zodra wij de herziene privacyverklaring op de website van FEDERATION plaatsen. Indien deze wijzigingen materieel zijn, en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij deze bekendmaken en/of uw toestemming vragen.
Kennisgeving van wijzigingen zal worden aangekondigd via e-mail, mogelijk als onderdeel van een periodieke nieuwsbrief, of door kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

I. Contacteer ons

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar secretariat@fedhorecabruxelles.be of door een brief te sturen naar DE FEDERATIE VZW, ter attentie van de Juridische Dienst - Anspachlaan 111, 1000 Brussel, België. Wij helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2021