Fed Ho.Re.Ca. Sector

DOSSIER: Toegang tot het beroep: restauranthouder of traiteur-banketorganisator? Hoe ga je het doen? 2/2

Samengevat?

De toegang tot het beroep van gastvrouw bestaat uit twee delen:

 1. een onderdeel van het basemanagement (boekhouding) dat wordt verworven met behulp van een syllabus en een examen voor een centrale jury
 2. En een beheersing van professionele vaardigheden die wordt verkregen :
 • door een examen voor een centrale jury in geval van onvoldoende praktijkervaring (minder dan 5 jaar praktijk).
 • en een validering van vakbekwaamheid in geval van een praktijkervaring van ten minste 5 jaar gedurende de afgelopen 10 jaar in een centrum voor de validering van vakbekwaamheid.

Belangrijk -> de toegang tot het beroep betreft de persoon die in de horeca wil gaan werken en niet de plaats die een horeca-opdracht heeft of aanvraagt. De persoon in kwestie kan de bedrijfsleider van het etablissement zijn, de vennoot of zelfs een werknemer van het etablissement.

OPGELET : Wie in de kleinschalige horeca wil gaan werken, moet alleen het managementgedeelte van de toegang tot het beroep onder de knie hebben.

Wie als restauranthouder of traiteur-banketbakker - full-service catering - wil werken, moet naast basiskennis op het gebied van management ook beroepsbekwaamheid in de sector aantonen. Om als restauranthouder of traiteur-banketbakker bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te worden ingeschreven, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Cateraar ? Definitie

Onder restauranthouder of traiteur-banketbakker wordt verstaan, degene die gewoonlijk en zelfstandig warme of koude maaltijden bereidt, bestemd voor :

 • worden genuttigd in de ruimten van de inrichting;
 • door hem, op bestelling, buiten het etablissement worden geserveerd;

Onder bereiding wordt verstaan iedere handeling waardoor een levensmiddel :

 • gemaakt;
 • samengesteld;
 • opgesteld ;
 • opnieuw opgewarmd;
 • ontdooid.

Wie moet de sectorale vakbekwaamheid aantonen?

De personen die de vakbekwaamheid moeten bewijzen, zijn dezelfde personen als die welke de bestuurlijke kennis moeten bewijzen.

Uitzonderingen

De volgende 10 activiteiten vallen niet onder de verordening:

 • les repas légers suivants pour autant qu’ils soient servis uniquement avec du pain :
  • potages ;
  • croques et toutes sortes de toasts ;
  • croquettes, sauf croquettes de pommes de terre ;
  • vol-au-vent ;
  • boudins noirs et boudins blancs ;
  • brochettes grillées ;
  • pains fourrés, hamburgers, hotdogs, pittas et croissants ;
  • pâtes,  pizzas,  quiches ou autres tartes salées ;
  • salades froides ;
  • assiettes anglaises ;
  • œufs préparés ;
  • desserts,  notamment des crêpes, des glaces, des gaufres, des gâteaux, des brioches, des yaourts, et des milkshakes ;
 • slagers, vishandelaren, handelaren in wild en gevogelte voor wat betreft bereidingen op basis van vlees, vis of wild en gevogelte;
 • bakkers-, banketbakkers-, crêpiers- en ijsbereiders
 • frietkramen die onder de ambulante handel vallen;
 • friteswinkels, wat betreft de bereiding in vet of olie van aardappelchips of daarvoor volledig gebruiksklaar gekochte schotels.
  Niet als bereiding worden beschouwd: het opdienen van sauzen, het opdienen van specerijen, het snijden of toevoegen van uien of verduurzaamde uien, komkommers, augurken, mosselen in blik, gekookte worst die koud wordt opgediend.
  De verordening is niet van toepassing op de volgende gerechten, mits deze uitsluitend worden geserveerd in wegwerpverpakkingen van papier, karton of plastic: stoverijen, goulash, gehaktballetjes in tomatensaus;
 • hoteliers met betrekking tot het ontbijt;
 • bejaardentehuizen ;
 • Bedieners van verkoopautomaten;
 • detailhandelaren in algemene levensmiddelen, wat de verkoop van bereide maaltijden betreft;
 • familiebedrijven en bed & breakfast-eigenaren die uitsluitend maaltijden serveren aan hun gasten.
 • Een logiesverstrekkend gezinsbedrijf wordt gedefinieerd als een logiesverstrekkend bedrijf waar het gezinshoofd alleen, met zijn of haar echtgenoot, met bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad, met een werknemer of met een actieve partner werkt
 • De tewerkstelling van een of twee extra personen gedurende ten hoogste twee maanden per jaar leidt niet tot verlies van het gezinskarakter.
  Een gastenkamer wordt gedefinieerd als een of meer gemeubileerde kamers die deel uitmaken van de persoonlijke en gebruikelijke woning van de eigenaar en die bestemd zijn om te worden verhuurd voor toeristische doeleinden.

Hoe bewijs je sectorale vakbekwaamheid?

Sectoriële beroepsbekwaamheid kan op drie verschillende manieren worden aangetoond:

 • een titel: artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 13/06/1984 bepaalt welke titels kunnen worden aanvaard. Voor titels die niet in de lijst zijn opgenomen, kunt u de databank van Diplo raadplegen;
 • in de beroepspraktijk: bewijsstukken moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat u de afgelopen tien jaar gedurende ten minste vijf jaar praktijkervaring hebt opgedaan. De praktijk kan begonnen zijn vóór deze 10 jaar:
 • de praktijk moet in de laatste 10 jaar beëindigd zijn;
 • het moet voor een ononderbroken periode van 5 jaar zijn.

Hoe valideer je je vaardigheden?

Voor het overige: wie niet kan aantonen dat hij over voldoende beroepskwalificaties of -ervaring beschikt, kan examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen heeft betrekking op de sectorale beroepsbekwaamheid, opgesomd in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 13 juni 1984.

  Vrijstelling voor bepaalde ondernemingen

  Sommige bedrijven hoeven hun vakbekwaamheid niet aan te tonen:

  • de onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is in de zin van de programmawet van 10/02/1998;
  • ondernemingen die zich niet bezighouden met commerciële of ambachtelijke activiteiten;
  • ondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van de verordening als commerciële of ambachtelijke onderneming geregistreerd waren (deze datum verschilt per activiteit);
  • de overnemer van een bestaand bedrijf (gedurende 1 jaar);
  • de overlevende echtgenoot van een overleden ondernemer;
  • de overlevende wettelijk samenwonende partner van een overleden ondernemer;
  • de overlevende partner van een overleden ondernemer die ten minste 6 maanden met hem/haar heeft samengewoond;
  • kinderen van een overleden ondernemer (gedurende een periode van 3 jaar);
  • in het geval van een vennootschap waarvoor een persoon is aangewezen als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur :
  • de overlevende echtgenoot van de overledene die belast was met het dagelijks bestuur;
  • de langstlevende wettelijk samenwonende van de overledene die belast was met het dagelijks bestuur;
  • de overlevende partner van de overledene die belast was met het dagelijks bestuur, op voorwaarde dat hij of zij gedurende ten minste 6 maanden met de overledene heeft samengewoond.

  Centrale Board Reviews ?

   Eenieder kan deelnemen aan de proeven van de Centrale Jury voor de toegang tot het beroep.

  Datum van herziening

   Om de komende examendata te bekijken,

  Vervolgens kunt u het registratieproces voltooien of het venster sluiten indien u niet onmiddellijk wenst te registreren.

  Bekijk examendata

   Inschrijving

   Uw inschrijving is online.

  U kunt zich inschrijven voor het examen van uw keuze, een datum kiezen en de examenkosten direct betalen.

  De inschrijving is pas geldig nadat de betaling is ontvangen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 35,00 euro. Dit bedrag geldt slechts voor één inschrijving en wordt niet terugbetaald.

  Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging.

  Inschrijving voor een examen

  Opgelet: voor de proeven kappersvakbekwaamheid kunt u terecht bij Brussel Economie en Werkgelegenheid: examen.bee@sprb.brussels

  Voorbereiding

  Beoordeling van het management

  Er is een syllabus beschikbaar om u te helpen bij de voorbereiding op het examen over managementkennis: download de syllabus over managementkennis

  Om de syllabus in papieren vorm te ontvangen, moet u zich eerst inschrijven voor een examen.

  Beroepsbekwaamheidsexamen

  De Centrale Examencommissie is niet verantwoordelijk voor de voorbereiding van kandidaten op examens. Er worden geen cursussen, opleidingen of documentatie aangeboden door de Centrale Examencommissie.

  Om te weten te komen over welk onderwerp het examen gaat, raadpleegt u het betreffende Koninklijk Besluit via de pagina "Reglementen".

  Informatie kan worden verkregen bij de betrokken federaties.

  Verloop van de examens

  Examens worden gewoonlijk binnen drie maanden na inschrijving gehouden.

  De voor het examen gekozen datum is altijd onder voorbehoud van wijziging door het examensecretariaat. De officiële uitnodiging wordt uiterlijk twee weken voor de datum van het examen per post verzonden. Het bevestigt de datum van de test.

  De examens vinden plaats in de gebouwen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: Gare
  de Bruxelles-Nord (CCN), verdieping 1.5rue
  du Progrès 80, 1035 Brussel

  Het Management Knowledge Examination is een geautomatiseerde computerondersteunde test.

  Andere examens kunnen bestaan uit een mondeling examen, een schriftelijk examen of een schriftelijk en mondeling examen. Sommige examens worden geheel of gedeeltelijk per computer afgenomen. Er is geen praktische test, behalve in uitzonderlijke gevallen. De details van elk examen worden bij de inschrijving op de onlinemodule gespecificeerd. Alle informatie over het examenproces wordt ook bevestigd door de officiële uitnodiging.

  Om voor de test te slagen, moet de kandidaat een minimumscore van 50% behalen. Voor de bouwnijverheid moet de kandidaat op beide onderdelen van de test (administratieve kennis van de bouwnijverheid en het technische gedeelte) 50% scoren.

  Bron - Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Economie

  Bd du Jardin Botanique, 20 -1035 Brussel - T 02 800 35 40