Table ronde Etterbeek
Ronde tafel

Ronde tafel in Etterbeek: "Het openen en sluiten van winkels wordt nu beheerd binnen de gemeente"

 

Vincent de Wolf, burgemeester van Etterbeek, vervoegde de Horeca Federatie Brussel en verschillende vertegenwoordigers van de horecasector bij de ronde tafel op 12 januari 2023 in het restaurant Le Mess.

Tijdens de rondetafelconferentie werden drie belangrijke punten besproken: stadsplanning, mobiliteit en steun voor de verschillende crises.

Stedenbouw

Vincent de Wolf, bourgmestre d'Etterbeek
Vincent de Wolf, bourgmestre d’Etterbeek

Snelheid van behandeling van zaken

Etterbeek is de best scorende gemeente van Brussel op het gebied van stedenbouw: zij respecteert de termijnen en loopt voor op de andere gemeenten. Zij heeft met name de regelgeving inzake werken, aankopen, verkopen, enz. gewijzigd, die de inschakeling van een notaris vereiste om stedenbouwkundige informatie te verkrijgen (staat van het onroerend goed, gebruik ervan, enz.). Deze procedure, die in de gemeenten doorgaans veel tijd in beslag neemt, is in Etterbeek vereenvoudigd.

Er deden zich problemen voor met betrekking tot het openen en sluiten van inrichtingen. Tot voor kort werden deze gedelegeerd aan een speciale eenheid die door de politie werd beheerd. De verantwoordelijke voor deze openingen is sinds 9 januari 2023 overgeplaatst naar de dienst ontwikkeling en stedenbouw en is nu aanwezig bij het gemeentebestuur en twee keer per week bij de wijkagenten.

Hier zijn de contactgegevens van de beheerder van de horecadossiers: mevrouw Jamilia Jamai; 02/627.27.71; horeca@etterbeek.brussels .

Om het de ondernemers gemakkelijker te maken, heeft Vincent de Wolf een one-stop-shop service opgezet waarbij ambtenaren van de afdeling economische ontwikkeling van de gemeente de procedures in verband met de ondervonden problemen op zich nemen en de resultaten ter plaatse bij het bedrijf afleveren.

De terrassen

Tijdens de COVID-19 periode stond de gemeente winkeliers die niet over een tuin of een bestaand terras beschikten toe om er een aan de straat aan te leggen zonder belasting te betalen (2m x 11m). Uit billijkheidsoverwegingen heeft de burgemeester besloten de terrassen uit te breiden voor wie nog geen terras van 25m2 heeft. Zij krijgen toestemming van begin april tot eind oktober in ruil voor een vergoeding van 100 euro/maand voor de 8 maanden gebruik (aangezien voor de parkeerplaatsen niet meer hoeft te worden betaald, zijn er geen inschrijvingen meer, maar er wordt wel een minimumopbrengst verlangd). Deze seizoensgebondenheid wordt verklaard door de wens van de burgemeester om voor iedereen een plaats vrij te houden, en dat betekent dat er parkeerplaatsen voor automobilisten worden vrijgemaakt op momenten dat de terrassen minder relevant zijn. De zekerheid dat het terras jaarlijks kan worden vernieuwd, stelt de winkelier niettemin in staat te investeren in kwaliteitsmateriaal dat kan worden gedemonteerd, zonder problemen met de stevigheid. Het blijft echter noodzakelijk elk jaar per e-mail toestemming te vragen aan de gemeente.

De gemeente werkt ook aan de harmonisatie van de terrassen op het Jourdanplein.

Enige tijd geleden introduceerde Vincent de Wolf het rode zone systeem om rotatie in winkelgebieden te garanderen.

Verandering van gebruik en handelsbenaming

Verschillende winkeliers van de gemeente brachten twee problemen in verband met de sector naar voren:

  • Het eerste betreft het regionale besluit van de staatssecretaris voor sociale woningbouw om de verdiepingen boven de winkels te verplichten als woning te gebruiken. Dit is problematisch omdat de horeca de verdiepingen vaak nodig heeft voor opslag, kleedkamers voor het personeel enz.
  • De tweede is de algemene kwestie van de kap. Zij willen worden vrijgesteld als een sector met veel werkgelegenheid.

De gemeente kan een door het gewest goedgekeurde wettekst niet wijzigen, hetgeen legitieme problemen oplevert. De heer de Wolf zal nagaan of er uitzonderingen mogelijk zijn, maar hij zal de tekst moeten respecteren.

Verstoring

De horeca mag niet 24 uur per dag actief zijn als dat overlast veroorzaakt. Als er herhaaldelijk sprake is van burenoverlast en er geen oplossing wordt gevonden, kan de burgemeester het besluit nemen om de tijdsduur van een inrichting te beperken. Ter herinnering: geluidsoverlast tussen 22.00 en 7.00 uur wordt beschouwd als nachtelijke overlast.

Aangezien de gebouwen in de gemeente Etterbeek vaak slecht geïsoleerd zijn en de kosten van akoestische werken over het algemeen zeer hoog zijn, verdient het de voorkeur dat de handelaars goede burenrelaties met de bewoners onderhouden: hun verbintenissen respecteren, waarschuwen als er langere feesten worden georganiseerd, enz.

Regionale wetteksten verbieden de bezetting van het interieur van huizenblokken: de gemeente kan in dit verband geen beslissingen nemen die in strijd zijn met een rechterlijk bevel en kan dus alleen de rol van bemiddelaar spelen. Als de vestiging te goeder trouw is, kan zij via bemiddeling steun krijgen van de gemeente.

Netheid

Verschillende winkeliers hebben geklaagd over het afval dat zich concentreert in commerciële zones zoals de Tongerenstraat en het Jourdanplein. De problemen hebben vooral te maken met de Brusselse netheid: de vuilniszakken zijn te fragiel, niet erg aantrekkelijk en worden ‘s nachts vaak opengebroken door dieren. Helaas beschikt de gemeente niet over middelen om hiertegen op te treden (zij kan de ophaaltijden niet wijzigen omdat dit een gewestelijke toewijzing is).

Vincent de Wolf is de enige Brusselse burgemeester die de netheid onder zijn bevoegdheid heeft gehouden. Bij de hervorming van de staat op federaal en gewestelijk niveau (6ème ) onderhandelde hij over de communautarisering van het beheer van de netheid (d.w.z. de reiniging van alle straten), maar die werd nooit toegepast.

Al deze elementen samen maken de netheid in Brussel rampzalig. Toch doet de gemeente Etterbeek aanzienlijke inspanningen om de wijk zo schoon mogelijk te houden.

Brussel is een internationale stad in beweging (met co-living, co-working, het verhuurplatform AirBnb, enz.), en weinig mensen kennen de regels voor netheid. Om dit te verhelpen heeft de gemeente eco-burgerbemiddelaars aangesteld die van deur tot deur gaan om de regels in alle talen uit te leggen, met vertaalde boekjes.

De gemeente heeft ook 8 mensen in dienst genomen om illegale stortingen tegen te gaan. Op verschillende plaatsen in de gemeente, met name bij de glasbellen, zijn automatische camera’s geïnstalleerd. De administratieve sancties voor illegale stort zijn vrij streng.

Veiligheid

De gemeenten Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe hebben de meeste camera’s. Dit is voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van Europa.

Werkt

In Etterbeek worden geen grote werken georganiseerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de winkeliers en/of omwonenden.

De handelaren waren bezorgd over de gevolgen van de komende werkzaamheden bij Schuman, met het risico dat een onbegaanbare barrière zou ontstaan tussen het zuiden van Brussel en de andere kant van de rotonde. Het project werd uiteindelijk gewijzigd, waardoor toegang tot Cortenbergh mogelijk werd. De werkzaamheden zijn momenteel vertraagd door een beroep van omwonenden.

Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles
Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles

Mobiliteit

Leveringen

Handelaars in de gemeente Etterbeek hebben gemerkt dat de leveringsplaatsen vaak door auto’s worden ingenomen. Deze overtredingen worden civielrechtelijk aangepakt en door de parkeerwachters bestraft met een nogal prohibitieve boete.

Scooters

Het probleem van de scooters, die bijna drie jaar geleden in Brussel zijn aangekomen, had door het Gewest moeten worden geregeld met verplichte parkeerzones in overleg met de distributiebedrijven. Dat is niet het geval en hun beheer is nu rampzalig. De burgemeester van Etterbeek heeft in samenwerking met de politie en de dienst werken een reglement opgesteld en haalt de scooters nu twee keer per week weg om ze op te slaan. De exploitanten komen ze ophalen en krijgen een boete van 50 tot 300 euro.

Fietsen

In Etterbeek worden elk jaar fietsboxen geplaatst. Ze zijn bedoeld voor langdurig parkeren, dus voor buurtbewoners. Voor winkeliers adviseert Cycloparking om panden te ontwikkelen. Als winkeliers panden hebben die omgebouwd kunnen worden tot fietsruimtes, die ze ook beschikbaar kunnen stellen aan het grote publiek, kan Cycloparking de inrichting en de toegangssystemen financieren.

Table ronde d'Etterbeek
Table ronde d’Etterbeek

Hulp in de crisis

De gemeente Etterbeek vindt dat ze nogal proactief is geweest om bedrijven door de crisis heen te helpen. Ze heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt voor diverse premies, oppeppers, enz. Eind 2022 heeft ze nog eens 400 euro uitgekeerd aan alle handelaars in de hele gemeente.

Etterbeek is de enige gemeente in Brussel die al 30 jaar de onroerende voorheffing niet heeft verhoogd. Dit verontrust vele handelaars die deze belasting aan hun huisbaas moeten betalen.

Toen Vincent de Wolf kwam, was de gemeente Etterbeek failliet. Ze verlaagden de PPI belastingen vier keer en zullen dat volgend jaar weer doen:

  • Van 8% naar 7,5% in 2020
  • Van 7,5% naar 7% in 2021
  • Van 7% naar 6,7% in 2022
  • Van 6,7% naar 6,3% in 2023
  • Van 6,3% naar 6% in 2024

Op energiegebied is de régie foncière momenteel bezig met de renovatie en isolatie van de 200 winkels en 300 woningen die zij bezit (een programma van 10 miljoen euro).

Ten slotte heeft de burgemeester de indexering van de commerciële huurprijzen tijdens de COVID-periode afgeschaft. In 2023 wordt deze beperkt tot 2% voor woningen, winkels en parkeerplaatsen die door de Régie Foncière worden beheerd (besluit van de gemeenteraad van 26/09/2022).

Table ronde Etterbeek
Table ronde Etterbeek