horeca - coronavirus - TVA - mesures de soutien complémentaires
Nieuws Toeristische accommodatie

Hoteliers: Wetswijzigingen inzake btw op de levering van gemeubileerde accommodatie

Met ingang van 1 juli 2022 werd uw activiteitensector geconfronteerd met een belangrijke wetswijziging inzake btw: de wijziging van de draagwijdte van de toepassing van btw voor wat betreft het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. Elke prestatie wordt belast op voorwaarde dat de dienstverlener ten minste één van de volgende daarmee samenhangende diensten aan zijn gasten verleent: fysieke ontvangst, terbeschikkingstelling van linnengoed aan de gasten en ten minste eenmaal per week vervanging daarvan en/of dagelijkse verzorging van het ontbijt.

(U zult hier een samenvatting vinden van deze wijzigingen)

horeca - coronavirus - TVA - mesures de soutien complémentaires

De Administratie heeft op 15 juni 2022 reeds een eerste verduidelijking gepubliceerd via een FAQ “Verstrekken van gemeubeld logies – belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2022”, terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Niettemin hebben onze diensten nog verschillende vragen tot verduidelijking ontvangen met betrekking tot deze wetswijziging. Teneinde op een efficiënte wijze deze wederkerende vragen te verzamelen en de antwoorden aan het brede publiek te verspreiden, is door de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit besloten om deze vragen centraal te verzamelen door contact op te nemen met diverse stakeholders binnen de sector. De bedoeling is dan om deze algemene vragen nadien te publiceren in een afzonderlijke FAQ of omzendbrief.

Stuur uw vragen op!

In het geval u wenst deel te nemen aan dit initiatief, en u of uw leden geconfronteerd worden met bijkomende vragen betreffende deze recente wijziging in de btw-behandeling van het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten, dan verzoeken wij u om uw vragen op schriftelijke wijze aan ons over te maken.

Wij wijzen er nogmaals op dat het doel van dit initiatief er niet in bestaat om individuele casussen te analyseren, maar op algemene wijze antwoorden te formuleren op de wederkerende vragen waarmee aanbieders van 2/4 gemeubeld logies geconfronteerd worden. Individuele vragen met betrekking tot een specifiek dossier dienen te worden ingediend bij het lokale kantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert.

 

Ook te lezen: Alle laatste info over de hotelsector