Nieuws Coronavirus

Juridisch: belastingvermindering bij kwijtschelding huur! Juridisch: belastingvermindering bij kwijtschelding huur!

Les bailleurs qui renoncent au loyer des mois de mars, avril et/ou mai 2021 pour des locataires qui ont été obligés de fermer leur entreprise en raison des mesures corona, ont droit à une réduction d’impôt de 30% pour le loyer annulé. À l’impôt des sociétés, l’avantage est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non remboursable.

Quelles sont les conditions ?

 • Un maximum de 5 000 euros par mois et par bail peut être éligible à la réduction d’impôt et un maximum de 45 000 euros par bailleur.
 • Le bailleur doit renoncer au loyer de manière définitive et volontaire.
 • Le locataire doit être un travailleur indépendant qui :

◦soit exerce une activité professionnelle d’indépendant en tant qu’activité principale,

◦soit peut être considéré comme une petite entreprise ou une petite association conformément à la législation applicable.

 • La renonciation doit être consignée dans un accord écrit conclu entre le locataire et le bailleur.

En tant que bailleur, que devez-vous faire ?

 1. Préparez un accord écrit de renonciation au loyer. Utilisez ce contrat type à cet effet. De cette manière, vous pouvez facilement vérifier si les conditions de la réduction d’impôt sont remplies. L’utilisation du contrat type est facultative, mais recommandée, car le contrat type contient toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également rédiger votre propre contrat avec votre locataire, mais sachez que si les informations fournies sont insuffisantes, votre demande de réduction d’impôt risque de ne pas être traitée.
 2. Complétez et signez le contrat (type) avec le locataire. Envoyez l’accord écrit au SPF Finances au plus tard le 15 juillet 2021. Cela peut se faire par voie électronique ou par courrier ordinaire, à l’adresse indiquée sur le formulaire. Conservez une copie de l’accord complété et signé pour vos propres dossiers.

Si les conditions sont remplies, vous pouvez demander la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition concerné dans votre déclaration.

Source : SPF Finances – 30.04.2021


Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 huurkwijtschelding verlenen aan huurders die hun bedrijf hebben moeten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen, hebben recht op een belastingvermindering van 30% voor de kwijtgescholden huur. Voor de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend in de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Wat zijn de voorwaarden ?

 • Maximaal 5.000 euro per maand per huurcontract kan in aanmerking komen voor de belastingvermindering en maximaal 45.000 euro per verhuurder.
 • De verhuurder moet blijvend en vrijwillig van de huur afzien.
 • De huurder moet een zelfstandige zijn die:

◦ hetzij een zelfstandige beroepsactiviteit als hoofdactiviteit uitoefent,

◦ of kan worden beschouwd als een klein bedrijf of een kleine vereniging volgens de toepasselijke wetgeving.

De afstand van recht moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder.

Wat moet u als verhuurder doen ?

 1. Stel een schriftelijke huurovereenkomst op. Gebruik daarvoor deze voorbeeldovereenkomst. Op die manier kunt u gemakkelijk nagaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering is voldaan. Het gebruik van het standaardcontract is facultatief, maar wordt aanbevolen, omdat het standaardcontract alle nodige informatie bevat. U kunt ook zelf een contract met uw huurder opstellen, maar let op: als de verstrekte informatie onvoldoende is, kan uw verzoek om belastingvermindering niet in behandeling worden genomen.
 2. Vul de (standaard)overeenkomst met de huurder in en onderteken deze. Stuur de schriftelijke overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 naar FOD Financiën. Dit kan elektronisch of per gewone post, naar het op het formulier vermelde adres. Bewaar een kopie van de ingevulde en ondertekende overeenkomst voor uw eigen administratie.

Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u de belastingvermindering voor het betrokken belastingjaar in uw aangifte opnemen.

Bron: FOD Financiën – 30.04.2021