Nieuws

Onderneming: minder dan een jaar om uw vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten

 

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen schaft de BVBA en haar afgeleide vormen af en vervangt ze door de BVBA. U hebt tot 1er januari 2024 de tijd om uw bestaande onderneming om te zetten in een van de vier rechtsvormen.

Vier bedrijfsvormen

Op 1 mei 2019 is de nieuwe Code Vennootschappen en Verenigingen (C&A) in werking getreden. Het aantal bedrijfsformulieren is teruggebracht tot vier:

 • De maatschap
 • De CV
 • De BV
 • De NV

De bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen bestaande vennootschappen, verenigingen of stichtingen moeten hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het wetboek bij de eerste wijziging van hun statuten of uiterlijk vóór 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2020 moeten zij echter voldoen aan de dwingende bepalingen van de nieuwe code, ook al hebben zij hun statuten nog niet gewijzigd. Wettelijke bepalingen die onverenigbaar zijn met deze dwingende regels worden vanaf die datum als “ongeschreven” beschouwd.

De richtsnoeren

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen is gebaseerd op een aanzienlijke vereenvoudiging van de vennootschapsvormen en een grote mate van flexibiliteit. De richtsnoeren zijn als volgt:

 • Drastisch minder vennootschapsvormen
 • Begrip kapitaal verdwijnt bij de BV & CV
 • Nijverheid en knowhow kunnen worden ingebracht
 • BV & NV worden in principe opgericht door één persoon
 • Grote statutaire vrijheid om af te wijken van standaardregeling
 • Flexibele communicatie
 • Vanaf nu altijds statutaire zetelleer
 • Statuten kunnen afwijken van het principe ‘één aandeel = één stem’
 • Omvorming wordt duidelijker en eenvoudiger
 • Beperking bestuurdersaansprakelijkheid

Wat gebeurt er als u uw bedrijf niet voor 2024 omzet?

Vennootschappen die op 31 december 2023 nog niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet in de rechtsvorm die het dichtst bij hun vroegere vorm ligt. De bestuurders van de vennootschap moeten echter nog steeds het initiatief nemen om de statuten te wijzigen.

Bestuurders van vennootschappen die besluiten niet vóór deze datum te handelen, moeten binnen zes maanden een algemene vergadering bijeenroepen om de statuten van de vennootschap te wijzigen. Anders zullen zij aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die de onderneming of derden lijden als gevolg van de niet-naleving van deze verplichting.

Documenten (beschikbaar voor onze leden) :