Ethische Commissie
Be Horeca

Be-Federation: Wanneer transparantie en ethiek centraal staan

 

Op het kruispunt van uitdagingen uit het verleden en haar visie gericht op de toekomst, presenteerde de Federatie Horeca Brussel op 4 december officieel haar ‘Ethische Commissie’. Dit initiatief dat ethiek en transparantie hoog in het vaandel draagt, toont dat de Federatie vast van plan is obstakels uit het verleden te overwinnen en te bouwen aan een sterkere, meer integere toekomst.

De Federatie Horeca Brussel is zich ervan bewust dat bepaalde aspecten uit het verleden nog steeds hun schaduw werpen op het heden en zet zich resoluut in om het vertrouwen in de sector te herstellen. Op initiatief van Frederick Da Soghe, ondervoorzitter van de afdelingen bars, cafés en nightlife, riep de Federatie tijdens de Algemene Vergadering van 26 juni 2023 haar “Comité van Toezicht en Geïntegreerd Beheer” in het leven.

Dit comité bestaat uit twee bestuurders die niet tot het Uitvoerend Comité (belast met het dagelijks bestuur) behoren, alsook drie leden die geselecteerd werden na een oproep tot kandidaten. Het is bedoeld om de inspanningen van het laatste anderhalf jaar binnen de Federatie in de verf te zetten. Deze fundamentele inspanningen moeten de middelen van de Federatie saneren en ervoor zorgen dat ze op een transparante, correcte en verantwoorde manier worden beheerd, om zo het vertrouwen van de sector terug te winnen.

Doelstellingen van het comité:

  1. Beslissingen bewaken en controleren: De opdracht van het Comité bestaat erin om voortdurend toezicht te houden op de beslissingen die binnen de organisatie worden genomen om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij onze waarden en principes. Het oefent streng toezicht uit ter voorkoming van belangenconflicten, machtsmisbruik en beslissingen die tegen onze normen indruisen.
  2. Toezicht op uitgaven en middelen: Een andere belangrijke doelstelling van het comité is toezicht houden op de uitgaven van de federatie en een verantwoord gebruik van onze financiële en materiële middelen garanderen. Er worden controle- en auditmechanismen ingesteld om ongeschikt inzetten van middelen te voorkomen.
  3. Advies geven: Het comité is ook verantwoordelijk voor advies en begeleiding op alle niveaus van de organisatie. Als dusdanig beantwoordt het comité vragen en ethische bekommernissen van leden, het management en personeel en ondersteunt hen bij hun besluitvorming.
  4. Intern beleid ontwikkelen en implementeren: Het comité werkt samen met leden, management en stakeholders om het interne beleid te ontwikkelen en te implementeren. Dit beleid dient als referentie voor besluitvorming, acties en gedrag in de hele federatie.
  5. Bewustmaking en opleiding: Een andere belangrijke doelstelling is om de leden en stakeholders bewust te maken van de belangrijkste kwesties en om gepaste opleidingen te voorzien. Er worden sensibiliseringssessies, workshops en opleidingsprogramma’s georganiseerd om inzicht in de principes te versterken en gedrag in overeenstemming met de principes te bevorderen.
  6. Reporting en verantwoording: Het comité moet regelmatig verslag uitbrengen over zijn activiteiten, aanbevelingen en beslissingen. Het rapporteert over zijn werk aan de leden, bestuurders en relevante stakeholders, waardoor de transparantie en verantwoordelijkheid binnen de federatie worden versterkt.

 

De resultaten van deze werkgroep en de presentatie van de regels en werkingsprincipes voor het comité, worden aan de leden voorgesteld op de volgende gewone algemene vergadering die gepland staat tegen eind juni 2024.