Energiepremie Brussel
Nieuws Coronavirus

De energie steunmaatregel is aangekom!

 

Dankzij de samenwerking tussen de Federatie Horeca Brussel en het Brussels Gewest is een premie van 107 miljoen vrijgemaakt om de meest energie-intensieve bedrijven die getroffen worden door de stijgende energieprijzen (gas en elektriciteit) te ondersteunen. Horeca is er één van!

De compenserende energiepremie dekt tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die de bedrijven in 2022 hebben moeten dragen in vergelijking met 2021.

 

Wie kan deze premie ontvangen? 

De onderneming die alle volgende voorwaarden vervult, komt in aanmerking voor de premie:

 • Op het ogenblik van de steunaanvraag beschikt de onderneming over minstens een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vestigingseenheid was uiterlijk op 31 december 2021 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven.
 • In 2022 heeft ze een omzet* gedraaid van meer dan
  1. € 50.000 indien er één vestigingseenheid ;
  2. € 75.000 in geval van twee vestigingseenheden,
  3. € 100.000 in geval van minstens drie vestigingseenheden.

*De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften voor 2022 die uiterlijk van 13 maart 2023 dateren.

 • Ze moet actief zijn in een zogenoemde energiegevoelige of erg energiegevoelige sector. Voor het bepalen van deze sectoren heeft de regering zich gebaseerd op een studie van het BISA.

Klik op volgende knop. Indien u de compenserende energiepremie als resultaat krijgt, valt uw economische sector op het eerste gezicht onder de betrokken sectoren. Ga na of u onder de bedoelde sectoren valt (Minstens een van uw op 31 december 2021 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven btw-plichtige activiteiten moet overeenstemmen met bijlage I of bijlage II van het besluit.)

 • In 2022 heeft de onderneming in vergelijking met 2021 een energiemeerkost moeten dragen van minstens € 1.667.

Indien u deel uitmaakt van een btw-eenheid: Gelieve de de dienst 1819 te bellen.

 

Welke andere voorwaarden moeten worden nageleefd?

Houd rekening met de 9 andere premievoorwaarden.

  1. U oefent een economische activiteit uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en specifiek in verband daarmee beschikt u er over menselijke middelen en eigen goederen.
  2. Uw bedrijf is een onderneming met economisch oogmerk en is geen overheidsbedrijf.
  3. Op 13 maart 2023 leeft u uw bekendmakingsverplichtingen inzake uw in 2021 afgesloten jaarrekening en sociale balans na bij de Nationale Bank van België.
  4. U leeft uw verplichtingen inzake btw en op  het  vlak  van  het milieu-, sociaal en arbeidsrecht na.
  5. De Europese Unie heeft geen sanctie tegen u getroffen.
  6. Als onderneming heeft u niet meer dan 2 miljoen euro aan steun gekregen in de context van punt 2.1 van het tijdelijke crisiskader.
  7. Voor kleine ondernemingen: u geniet de regeling inzake btw-vrijstelling niet (artikel 56bis van het btw-wetboek).
  8. Voor restaurants, cafés, traiteurs, enz.: u beschikt over een geregistreerd kassasysteem.
   Voor toeristische accommodaties: uw vestiging(en) is/zijn geregistreerd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
   Voor discotheken: uiterlijk op 13 maart 2023 beschikt u over een milieuvergunning of een milieuverklaring.
  9. U heeft geen eigen aandelen ingekocht, geen kapitaalsvermindering doorgevoerd en geen dividenden uitbetaald of toegewezen, en u zal dit evenmin doen in 2023.

Bovendien moet de begunstigde onderneming tot drie jaar na de premietoekenning over een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken en er een economische activiteit uitoefenen. Anders riskeert zij de premie te moeten terugbetalen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

30% van de gemaakte meerkosten voor gas en elektriciteit in 2022 ten opzichte van 2021, met een grensbedrag van € 50.000 indien uw onderneming actief is in een zogenoemde energiegevoelige sector of van € 100.000 indien uw onderneming actief is in een zogenoemde erg energiegevoelige sector.

De steun wordt berekend op basis van de geregistreerde meerkosten voor maximaal drie dezelfde elektriciteitsmeters en drie dezelfde gasmeters per begunstigde. Deze meters zijn verbonden aan een of meerdere vestigingseenheden van de begunstigde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 31 december 2021 ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die actief zijn op het moment van de steunaanvraag. Ze worden geïdentificeerd op basis van de EAN-code.

Hoe worden de meerkosten berekend?

Bij de berekening van de meerkosten voor gas en elektriciteit wordt rekening gehouden met de totaalkost (excl. btw) voor het volledige jaar 2022, in vergelijking met het volledige jaar 2021.

Omdat de facturen over meerdere jaren lopen, wordt de totaalkost voor het jaar pro rata berekend, in het licht van het aantal gedekte dagen voor elke factuur.

Voorbeeld

U hebt een adres in Brussel en u wordt jaarlijks gefactureerd. Hoe het premiebedrag ramen? Zo komt u erachter: Het Excelbestand downloaden

Het doet er niet toe of u over een enig contract dan wel over een contract bij verschillende leveranciers beschikt.

Andere voorbeelden

 

Wanneer moet u de premie aanvragen? 

Voordat u de premie aanvraagt, moet u over de eindafrekeningsfacturen beschikken die het jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken voor gas- en/of elektriciteit, voor al uw vestigingseenheden.

Er zijn 3 gevallen, in functie van het moment wanneer u gewoonlijk uw afrekeningsfacturen ontvangt:

A) U hebt reeds al uw eindafrekeningsfacturen voor het volledige jaar 2022 ontvangen.

Bereid de te bezorgen bijlagen voor en vraag meteen de premie aan.

B) U wordt jaarlijks gefactureerd en ter afrekening ontvangt u gewoonlijk alle facturen tussen half maart en 30 juni.

Vraag de premie aan zodra u over uw afrekeningsfacturen beschikt, die het volledige jaar 2022 dekken, alsook over de andere nodige bijlagen.

C) U wordt jaarlijks gefactureerd en ontvangt gewoonlijk al uw afrekeningsfacturen tussen 1 juli en 31 december (voor minstens een van uw vestigingseenheden).

Tussen 1 juli 2023 en 15 september 2023 voert u, als u de voorwaarden hierboven vervult, uw meterstanden in via een specifiek Sibelgaformulier, om vervroegd de facturen te verkrijgen die (met name) het volledige jaar 2022 dekken. De link om uw meterstanden in te voeren in het kader van de compenserende energiepremie zal vanaf 1 juli 2023 beschikbaar zijn op deze pagina.

Uw energieleveranciers zullen u vervroegde afrekeningsfacturen bezorgen voor de verstreken periode sinds uw laatste facturen. Bereid daarnaast de andere nodige bijlagen voor.

De premie moet uiterlijk op 15 november 2023 worden aangevraagd (één enkele aanvraag per onderneming).

 

Hoe kan u de premie aanvragen?

 1. Bereid de drie of vier types bijlagen voor:
  • het contract of de contracten m.b.t. de gas- en/of elektriciteitsmeters (ten hoogste 3 elektriciteitsmeters en 3 gasmeters per onderneming, voor een of meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
  • uw afrekeningsfacturen in verband met deze meters, die het volledige jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken;
  • elk bewijs dat het rekeningnummer aan de onderneming koppelt (foto van de bankkaart, bankuittreksel, attest bankidentiteit);
  • voor de gedeelde meters, de afrekening van de lasten met de hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt voor het hele gebouw, de hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt per eenheid of het aandeel globaal verbruikte gas en elektriciteit dat toerekenbaar is aan elke eenheid en het per eenheid te betalen bedrag. Deze afrekening van de lasten moet de onderneming duidelijk identificeren.
 2. De premieaanvraag verloopt via MijnBEW.
  Heeft u nog geen MijnBEW-account? Dan is nu het ogenblik aangebroken om er een aan te maken.
  Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
 3. Dien één enkele steunaanvraag in per onderneming.
  • Vul het formulier in. Gelieve de effectief betaalde bedragen BTW-excl. in te vullen (en niet de som van de betaalde voorschotten als er een terugbetaling is geweest).
  • Voeg de bijlagen toe.

De premie aanvragen

Indien uw dossier volledig is en uw aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie zo vlug mogelijk uit.


U hebt Vragen vooraleer de premie aan te vragen: bel 1819

Bij technische problemen tijdens de premieaanvraag: Helpdesk