Actualités Coronavirus Secteur

Comment mettre en place sa terrasse le 8 mai en utilisant l’espace public ? Hoe kunt u op 8 mei uw terras inrichten met gebruikmaking van de openbare ruimte ?

Comment mettre en place sa terrasse le 8 mai en utilisant l’espace public ?

Il est recommandé aux établissements Horeca de limiter les investissements trop importants dans l’aménagement de leur terrasse pour la période 2021 et 2022, afin d’obtenir rapidement un retour sur l’investissement, et de privilégier les principes de la circularité dont l’achat de matériel d’occasion ou la location de matériel par exemple aux acteurs du secteur événementiel qui disposent d’un stock disponible à la location en raison des mesures sanitaires actuelles.

Il est également rappelé que les gestionnaires des terrasses devront veiller à limiter au maximum les nuisances sonores provoquées par l’exploitation des nouvelles terrasses.

Terrasse qui ne sont pas soumisses à permis d’urbanisme

Terrasse sur des places de stationnement

Terrasse en espace public présentant une irrégularité importante (exemple : Grand Place de Bruxelles).

(source urban.brussels).
————————————————————————————————————————————-

Hoe kunt u op 8 mei uw terras inrichten met gebruikmaking van de openbare ruimte ?

De horecabedrijven wordt geadviseerd buitensporige investeringen in de ontwikkeling van hun terrassen voor de periode 2021 en 2022 te beperken, teneinde een snel rendement op de investeringen te verkrijgen, en de voorkeur te geven aan de beginselen van circulariteit, met inbegrip van de aankoop van tweedehands materieel of de verhuur van materieel, bijvoorbeeld aan spelers in de evenementensector die een voorraad beschikbaar hebben voor verhuur als gevolg van de huidige gezondheidsmaatregelen.

Tevens wordt eraan herinnerd dat de beheerders van de terrassen erop zullen moeten toezien dat de door de exploitatie van de nieuwe terrassen veroorzaakte geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

Terrassen die niet aan een stedenbouwkundige vergunning worden onderworpen

Terrassen op parkeerplaatsen

Terras in de openbare ruimte met een belangrijke onregelmatigheid (bijvoorbeeld: Grote Markt van Brussel)

(urban.brussels)