ActualitésCoronavirus

Enregistrez vous pour la prime « non-essentiels » le 25 mars au plus tard !  Schrijf je in voor de “niet-essentiële” bonus tegen 25 maart!  

1.47Kviews

Cette prime concerne l’Horeca également !

-> Demandez la prime au plus tard le 25 mars 2021

-> Les centres et villages de vacances (55.202), les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.300),

les services des traiteurs ( 56.210), les discothèques, dancings et similaires (56.302)  , les autres débits de boissons sont également concernés (56.309 ).

-> En fonction des coûts fixes (loyers, crédits, factures électricité, gaz, cotisations,…) et de la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise, cette prime pourra atteindre jusqu’à 5.000 euros.

-> Les « métiers de contact » qui ont pu bénéficier d’une avance de 1.500 euros ont aussi accès à cette indemnité.

-> L’introduction de la demande de prime est accessible sur le site de Bruxelles économie Emploi

-> A noter que le secteur de l’Horeca, toujours fermé, ainsi que d’autres secteurs particulièrement impactés (comme ceux de l’événementiel, du monde de la nuit, de la culture, des fournisseurs de l’Horeca…) sont concernés par la prochaine prime « Tetra », plus ciblée et plus importante en termes de montants en raison de la durée de la fermeture à laquelle ils font face. L’arrêté de cette mesure est actuellement en cours de rédaction.

Au plus tard le 25 mars 2021 :

  1. Préparez une attestation bancaire et une photo de votre carte d’identité et
  2. Introduisez votre demande de prime.

Après avoir vérifié si vous correspondez aux conditions principales pour obtenir la prime, vous accéderez au formulaire de demande.

Surveillez vos e-mails

Bruxelles Economie et Emploi examinera votre demande et pourrait solliciter par email des informations complémentaires.

Vérifiez vos emails (y compris votre dossier « courrier indésirable ») dans la semaine suivant l’introduction de votre demande, afin de pouvoir fournir rapidement les informations supplémentaires éventuellement demandées.

Paiement

Si votre entreprise répond aux critères, Bruxelles Economie et Emploi vous versera la prime en une fois.


Deze bonus geldt ook voor de horeca !

Vraag de premie aan vóór 25 maart 2021

-> Vakantiecentra en vakantiedorpen (55.202), kampeerterreinen en parken voor caravans of recreatievoertuigen (55.300),

cateringbedrijven (56.210), discotheken, dancings en dergelijke (56.302), andere drinkgelegenheden (56.309).

-> Afhankelijk van de vaste kosten (huur, leningen, elektriciteits- en gasrekeningen, bijdragen, enz.) en het omzetverlies van de onderneming, kan deze premie oplopen tot 5.000 euro.

-> De “contactberoepen” die konden profiteren van een voorschot van 1.500 euro hebben ook toegang tot deze compensatie.

-> Het aanvraagformulier voor de premie is beschikbaar op de website van Brussels Economy Employment

-> Er zij op gewezen dat de horecasector, die nog steeds gesloten is, evenals andere bijzonder getroffen sectoren (zoals evenementen, uitgaansgelegenheden, cultuur, horecaleveranciers, enz. Het decreet voor deze maatregel is momenteel in voorbereiding.

Uiterlijk 25 maart 2021:

Maak een bankcertificaat en een foto van uw identiteitskaart en
Dien uw premieaanvraag in.

Nadat is nagegaan of u aan de belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de premie voldoet, wordt u naar het aanvraagformulier geleid.

Hou je e-mails in de gaten

Brussel Economie en Tewerkstelling zal uw aanvraag onderzoeken en kan u per e-mail om bijkomende informatie vragen.

Controleer uw e-mails (inclusief uw map met ongewenste e-mail) in de week na de indiening van uw sollicitatie, zodat u snel alle aanvullende informatie kunt verstrekken waarom eventueel wordt gevraagd.

Betaling

Als uw bedrijf aan de criteria voldoet, betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie in één keer uit.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)