Actualités Coronavirus

Extension terrasse : que savoir ? De terrasverlenging : wat moet ik weten over ?

Suite aux décisions fédérales du 14 avril, les établissements horeca pourront rouvrir à compter du 8 mai prochain, uniquement en extérieur dans un premier temps. Les conditions précises d’exploitation ne sont pas encore connues, mais la Ville se mobilise dès à présent pour accompagner la réouverture du secteur selon les modalités ci-dessous.

Pour les établissements horeca qui disposent habituellement d’une autorisation de terrasse : votre terrasse peut être utilisée selon les dimensions habituelle. Les surfaces de terrasses annuelles seront exonérées à 50%. De manière exceptionnelle et jusqu’à la réouverture des espaces intérieurs, la Ville peut autoriser le placement d’une tonnelle afin de protéger les clients des intempéries.

Pour les établissements horeca qui disposent d’une attestation de conformité en ordre, mais qui ne bénéficient pas d’autorisation de terrasse annuelle, ou pour ceux qui disposent d’une terrasse annuelle et souhaiteraient étendre la superficie de cette terrasse annuelle : De manière exceptionnelle et jusque fin septembre 2021, la Ville peut autoriser des extensions de terrasses lorsque la disposition de l’espace public le permet, et notamment sur place de stationnement. Les surfaces supplémentaires accordées par rapport aux terrasses annuelles seront exonérées à 100% de redevance pour l’année 2021. Afin d’assurer une intégration harmonieuse dans l’environnementurbain et la protection de vos clients vis-à-vis du trafic, nous vous encourageons à proposer un aménagement qualitatif de ces extensions sur stationnement (par exemple un plancher au même niveau que le trottoir, une balustrade du côté rue d’une hauteur limitée à 1,30m, pas de couverture fixe). Nous sommes conscients que le montage/démontage de ces dispositifs peut impliquer des dépenses importantes. C’est pourquoi un dédommagement de ces couts de montage/démontage sera assuré par la Ville, via l’asbl Entreprendre.brucity, moyennant justificatifs et à hauteur de 1000 euros maximum.

Pour les établissements horeca qui ne disposent pas d’une attestation de conformité en ordre : La Ville vous invite à prendre contact en urgence avec la cellule Horeca pour régulariser votre situation avant de pouvoir octroyer une terrasse exceptionnelle.

  • Pour régulariser votre attestation de conformité :  horeca@brucity.be ou 02 279 22 60

Ces dispositions concernent les établissements situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles (Pentagone, Louise, Quartier Européen, Laeken, Haren, Neder-over-Hembeek). Pour les établissements situés dans d’autres zones, nous vous invitons à contacter le service compétent de la commune concernée.
———————————————————————————————————————————————–

Ingevolge de federale besluiten van 14 april zullen de horecazaken vanaf 8 mei weer open kunnen gaan, aanvankelijk alleen buiten. De precieze exploitatievoorwaarden zijn nog niet bekend, maar de stad is al bezig om de heropening van de sector volgens onderstaande procedures te ondersteunen.
Voor de horecazaken die gewoonlijk een terrasvergunning hebben: uw terras kan worden gebruikt volgens de gebruikelijke afmetingen. De jaarlijkse terraszones zullen worden vrijgesteld van 50% van de lasten. Bij wijze van uitzondering en tot de heropening van de binnenruimten kan de Stad toestaan dat een tent wordt geplaatst om de klanten tegen slecht weer te beschermen.
Om toestemming te vragen voor de plaatsing van een tent : 
horeca@brucity.be
Voor de horecazaken die een conformiteitsattest hebben, maar niet over een jaarlijkse terrasvergunning beschikken, of voor wie een jaarlijkse terras heeft en de oppervlakte van dit jaarlijkse terras wenst uit te breiden: Bij wijze van uitzondering kan de Stad tot eind september 2021 uitbreidingen van terrassen toestaan wanneer de inrichting van de openbare ruimte dat toelaat, en in het bijzonder op parkeerplaatsen. De extra oppervlakten die in verband met de jaarlijkse terrassen worden toegekend, worden vrijgesteld voor 100% van de kosten voor het jaar 2021. Met het oog op een harmonieuze integratie in de stedelijke omgeving en de bescherming van uw klanten tegen het verkeer, raden wij u aan een kwalitatieve inrichting voor te stellen voor deze uitbreidingen op parkeerplaatsen (bijvoorbeeld een vloer op hetzelfde niveau als het trottoir, een balustrade aan de straatzijde met een hoogte die beperkt is tot 1,30 m, geen vaste afdekking). Wij zijn ons ervan bewust dat de opbouw/afbraak van deze structuren aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Daarom zal de Stad deze kosten voor de opbouw/afbraak vergoeden, via de vzw Entreprendre.brucity, onder voorbehoud van bewijs en tot een maximum van 1000 euro.

Om een terrasuitbreiding aan te vragen : https://www.brussel.be/tijdelijke-uitbreiding-terras

Voor de horecazaken die niet over een conformiteitsattest beschikken: De stad verzoekt u dringend contact op te nemen met de Cel Horeca om uw situatie te regulariseren voordat een uitzonderlijk terras kan worden toegestaan.

  • Om uw conformiteitsattest in orde te brengen :  horeca@brucity.be of 02 279 22 60

Wij willen erop wijzen dat deze maatregelen betrekking hebben op zaken die op het grondgebied van de stad Brussel gevestigd zijn (Vijfhoek, Louizawijk, Europese wijk, Laeken, Haren, Neder-over-Hembeek). Voor zaken die in andere gebieden zijn gelegen, verzoeken wij u contact op te nemen met de bevoegde dienst van de betrokken gemeente.
Met al onze steun in deze bijzonder moeilijke periode voor de horecasector.