Horeca Federatie Brussel Nieuws Sector Cafés Wetgeving - wat zijn de belangrijkste stappen voor een succesvolle bedrijfsoverdracht?
Cafés

Wetgeving - wat zijn de belangrijkste stappen voor een succesvolle bedrijfsoverdracht?

De overdracht van een horecabedrijf blijft een complex onderwerp en een mogelijkheid waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Daardoor verdwijnen veel horecabedrijven simpelweg omdat ze niet tijdig een koper hebben gevonden.

In de praktijk: hoe draagt u uw bedrijf over?

De overdracht van een onderneming is geenszins een gemakkelijke taak: het is van essentieel belang dat de overdrager vooraf voldoende stappen onderneemt en een opeenvolging van etappes in acht neemt. Zo heeft de overdrager alle kansen aan zijn kant om de ideale koper te vinden die de continuïteit van de onderneming zal verzekeren. Ontdek de 4 sleutelfasen van een geslaagde bedrijfsoverdracht.

Een succesvolle bedrijfsoverdracht kost tijd (vaak meer dan 5 jaar!), vanaf het moment dat de overdrager begint na te denken over de overdracht.

Het is belangrijk bepaalde stappen in acht te nemen om onaangename verrassingen te voorkomen (verkoop met korting, juridische problemen met de koper na de overdracht, koper die het voortbestaan van de onderneming niet garandeert, enz.)

Hier zijn de 4 te volgen stappen voor een succesvolle overdracht:

1. voorbereiding

Deze fase duurt gewoonlijk 3 tot 5 jaar. Ze is onderverdeeld in 4 opeenvolgende fasen:

  • Psychologisch voorbereiden op de overdracht

Voor de overdrager, die meestal de oprichter van de onderneming is en er een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht, heeft de overdracht een sterke emotionele waarde. Het is voor hem vaak heel moeilijk zich los te maken van zijn "kindje".

Vanuit dit oogpunt is de transfer in de eerste plaats een psychologische voorbereiding voor de manager, die zich in de toekomst moet projecteren en moet nadenken over wat hij na de transfer zal doen. Deze psychologische voorbereidingsfase vergemakkelijkt niet alleen de transfer zelf, maar ook de onderhandelingen met potentiële kopers.

  • "Verzorging" van de bedrijfsrekeningen

Het is belangrijk dit ruim van tevoren te doen, want "de bruid voorbereiden" kost tijd. De verkoper moet moeite doen om zich in de schoenen van de koper te verplaatsen en zich af te vragen wat de koper over het bedrijf zal willen weten.

In deze fase moet de ondernemer regelmatig de balans aanpassen om de waarde van de activa van de onderneming te optimaliseren. Het is sterk aan te raden een beroep te doen op een cijferexpert (een registeraccountant bijvoorbeeld) om een solide dossier op te stellen en zo een onderneming te verkrijgen die aantrekkelijk is voor potentiële kopers.

  • De waarde van het bedrijf verhogen

De waardering van het bedrijf is een cruciale stap in het overdrachtsproces. Het uiteindelijke doel is een eerlijke prijs voor het bedrijf vast te stellen, of ten minste een goede prijsmarge.

Het is belangrijk de juiste waarderingsmethode te gebruiken, afhankelijk van de structuur van de onderneming. Er zijn drie belangrijke soorten waarderingsmethoden:

  • Adjusted net asset method, gebaseerd op de vermogenswaarde van de onderneming
  • Discounted cash flow-methode, rekening houdend met de prestaties van de onderneming
  • Gemengde methode, een combinatie van de twee voorgaande methoden

Zoals bij de verkoop van een vast activum is de verleiding groot om alleen het hoogste resultaat te behouden. De verkoper moet er echter rekening mee houden dat het bedrag dat hij uit de transactie zal kunnen halen, het resultaat zal zijn van onderhandelingen met een koper, die aan de touwtjes zal trekken in de tegenovergestelde richting!

De waarde die bij de waardebepaling wordt verkregen, dient slechts als basis voor de onderhandelingen tussen beide partijen. De verkoper moet er ook rekening mee houden dat de koper in de meeste gevallen over beperkte middelen zal beschikken en waarschijnlijk zal moeten rekenen op de rentabiliteit van de overgenomen onderneming om de aangegane lening terug te betalen... De verkoper moet dus realistisch blijven en geen te hoge prijs vragen.

Ook in deze fase is het raadzaam een beroep te doen op een deskundige. Sommige accountantskantoren beschikken over teams die zich bezighouden met de waardering van bestaande ondernemingen.

  • Een bedrijfspresentatiedossier opstellen

De verkoper bepaalt duidelijk zijn bedoelingen om het presentatiedossier van de onderneming voor potentiële kopers voor te bereiden: gaat het om een verkoop van activa of van aandelen?

Een gedeeltelijke of volledige overdracht van de activiteiten van het bedrijf? Wat zijn de betalingsvoorwaarden? Hoe zit het met opschortende voorwaarden?

Het doel is het uiteindelijke overdrachtspakket en de juridische, fiscale en financiële gevolgen daarvan voor de onderneming en de overdrager op te stellen.

In deze fase is het van essentieel belang dat de cedent zich omringt met deskundigen (bedrijfsjuristen, accountants, enz.) om de overdrachtsfase en de fase "na de overdracht" te optimaliseren.

2. de zoektocht naar een koper

Deze fase duurt in de meeste gevallen tussen 6 maanden en 2 jaar. Het is een essentiële fase van het proces.

De verkoper kan de koper vinden onder zijn familie, zijn verwanten, zijn concurrenten maar ook onder het personeel van het bedrijf. De werknemers zijn vaak het best geplaatst om het bedrijf over te nemen en voort te zetten.

En zelfs als zij het bedrijf uiteindelijk niet overnemen, zullen zij gevleid zijn dat zij zijn geraadpleegd en zullen zij later eerder geneigd zijn de overdracht aan een derde te aanvaarden. Een van de problemen in dit stadium is de vertrouwelijkheid: de verkoper moet discreet te werk gaan om de latere onderhandelingen niet te schaden. Het verdient ook de voorkeur een beroep te doen op gespecialiseerde tussenpersonen die de verkoper helpen de zeldzame parel te vinden en die de vertrouwelijkheid van de partijen waarborgen.

Daarnaast zijn er platforms om verkopers en kopers bij elkaar te brengen. Het Brussels Gewest heeft net een platform gelanceerd: www.affairesasuivre.brussels. Dit platform is het resultaat van een samenwerking tussen 1819 en Sowaccess (Waals Gewest), die de www.affairesasuivre.be (link is extern).

Belangrijk om weten is dat elke advertentie van een Brussels bedrijf die vóór 31 december 2018 op een van deze twee sites wordt geplaatst, gratis is!

In Vlaanderen en Brussel is er de www.overnamemarkt.be, www.plateformedetransmission.be In het Waalse Gewest vinden we www.sowaccess.been daarom www.affairesasuivre.be. Het platform Overnamemarkt en Sowaccess hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om ondernemers in hun respectieve regio's meer kansen te geven om hun bedrijf te verkopen of te kopen.

3. de transmissiefase

Deze fase duurt over het algemeen tussen 1 en 6 maanden. Zij begint wanneer een potentiële koper te kennen geeft de onderneming te willen kopen en de onderhandelingen met de verkoper wenst aan te vatten.

Beide partijen wordt aangeraden juridisch en financieel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de overdracht onder de best mogelijke voorwaarden plaatsvindt.

Via een verificatieproces (de zogenaamde "due diligence") gaat de koper na of de informatie die hem door de verkoper wordt verstrekt, juist is, teneinde mogelijke risico's uit te sluiten. De koper zal ook een meer diepgaande analyse maken van het over te dragen bedrijf en proberen bepaalde problematische elementen aan het licht te brengen: langdurig zieke personeelsleden, conflicten met bepaalde klanten of leveranciers, enz.

Deze fase eindigt met de ondertekening van een overdrachtsovereenkomst door beide partijen. Het is belangrijk om een "concrete" overnameovereenkomst op te stellen. Een standaardovereenkomst is vaak niet voldoende, maar hier volgen enkele voorbeelden enkele documenten  waaruit inspiratie geput kan worden.

4. na de verkoop

Deze fase duurt maximaal 6 maanden. Het komt regelmatig voor (vooral bij KMO's en VSE's) dat, om de overgang te vergemakkelijken, de vervreemder zich er contractueel toe verbindt nog enkele maanden in de onderneming actief te blijven.

Enerzijds stelt deze aanwezigheid de koper gerust, anderzijds kan het bestaande personeel geleidelijk aan zijn nieuwe baas wennen. Deze oplossing stelt de verkoper ook in staat het bedrag van de overdracht naar boven te onderhandelen...

Vanuit een meer persoonlijk oogpunt zal hij het bedrijf geleidelijk verlaten en kunnen wennen aan het feit dat hij afscheid heeft genomen van zijn "kindje".

Bron : 1819.brussels

CT

Mobiele versie afsluiten