Nieuws

Oproep tot kandidaatstelling: uitbating van het restaurant-bar van het Louis Namèchezwembad.

205views

Oproep tot kandidaatstelling: uitbating van het restaurant-bar van het Louis Namèchezwembad. 

-> Klik hier voor de selectieprocedure en het formulier en alle nodige informatie.

Locatie van de plaats :

Het gebouw is gelegen in de Van Kalckstraat 93, 1080 Molenbeek.

Contact:

Arnaud VANHORENBEKE,
T: 02/563 13 47
avanhorenbeke@molenbeek.irisnet.be
Commune de Molenbeek-Saint-Jean / Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek Service des propriétés communales / Dienst gemeentelijke eigendommen.

Praktische informatie

 • De huurtermijn bedraagt 9 jaar;
 • Een bezoek aan het lokaal wordt op afspraak georganiseerd (van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur);
 • Antwoorden op vragen worden aan alle kandidaten toegezonden;
 • Het kandidaatstellingsdossier moet uiterlijk op 18 juli 2022 om 12.00 uur worden ingediend;
 • Alleen volledige aanvragen die binnen de gestelde termijn zijn ingediend worden in aanmerking genomen.

Beschrijving van de lokalen

 • De uitbatingsovereenkomst is voor een restaurant – bar in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van het plaatsbezoek meubilair niet inbegrepen. Het is samengesteld uit:
 • Op de 1e verdieping: 259m2
 • Een zaal ( 174m2 – 12m * 14,5m ), met een barruimte ( 21 m2 – 7m * 3m ) o Eenuitgerustekeuken(28m2-4m*7m)(zielijstmaterieel)
 • Eenkleinevoorraadkamer
 • Een afgesloten terras ( 36m2 )
 • In de kelder (gelijkvloerse verdieping)
 • Eengrotevoorraadkamer(20m2-4m*5m)
 • Een toegang om het afval naar buiten te brengen

Huurprijs

Onverminderd eventuele vergoedingen, wordt de maandelijkse basishuurprijs voor het gebouw vastgesteld op € 2.768,80; d.w.z. € 128,28 per m2 per jaar.

Een hoger huurprijs zal positief worden meegewogen in de gunningsbeslissing.

Deze huurprijs wordt van rechtswege aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex, elk jaar op de 1e van de maand van verjaring van de ondertekening van het huurcontract.

De index van de maand die aan de herzieningstermijn voorafgaat, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de nieuwe huurprijs, die dan wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Voorbeeld van een ingangsdatum van de huurovereenkomst in september 2022

Huurprijs = basishuurprijs ∗ index augustus 2023 index augustus 2022

Vanaf de datum van ingebruikneming verbindt de huurder zich ertoe alle lasten te betalen die verschuldigd zijn voor het verbruik van gas en elektriciteit, alsmede de lasten in verband met het onderhoud en de huur van de meters voor het verbruik van gas en elektriciteit, alsmede de lasten in verband met het onderhoud en de huur van de meters die op naam van hem of van de uitbater moeten worden geopend.

Kandidaat

 • Hetzij een natuurlijke persoon, houder van een btw-nummer en die toegang heeft tot het beroep “restauranthouder of traiteur-banketorganisator;
 • Hetzij een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk doel de uitbating van een horeca- inrichting omvat, die houder is van een btw-nummer en waarvan de bedrijfsleider(s) toegang heeft/hebben tot het beroep van “restaurateur of traiteur-banketorganisator” en de uitbater(s) in persoon zal/zullen zijn van het restaurant waarvoor de concessie is verleend.

Indiening van de kandidaatstelling

Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 18 juli 2022 om 12.00 uur bij de gemeente worden ingediend. Het dossier van de kandidaatstelling kan:

– Op papier opgesteld worden en in een gesloten enveloppe te doen onder vermelding van de referentie: Dienst Gemeentelijke eigendommen – A. Vanhorenbeke – Bureel 41 – Oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van het restaurant Louis Namèche.

De enveloppe moet worden verzonden, gepost of neergelegd bij het onthaal van het gemeentebestuur, op het volgende adres

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel Ter attentie van de heer A. VANHORENBEKE

Digitaal verzonden worden naar het contactadres: avanhorenbeke@molenbeek.irisnet.be . Met als referentie: Dienst Gemeentelijke eigendommen – A. Vanhorenbeke – Bureel 41 – Oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van het restaurant Louis Namèche.