CoronavirusSecteur

Les extensions terrasses ont été prolongées jusqu’au 15 janvier 2022 ! De terrasverlengingen zijn verlengd tot 15 januari 2022!

396views

-> Sur demande de la Fédération Horeca Bruxelles, les extensions terrasses ont été prolongées jusqu’au 15 janvier 2022 !

Le gouvernement bruxellois a approuvé aujourd’hui la proposition de pascal Smet et Barbara Trachte visant à prolonger jusqu’au 15 janvier 2022 la dispense de permis d’urbanisme pour les terrasses temporaires autorisées dans le cadre du coronavirus. Passé cette date, elles devront être démantelées. À titre exceptionnel, les exploitants de terrasses qui répondent aux normes de qualité peuvent toutefois demander une dérogation à la commune et maintenir leur terrasse jusque fin 2022.

Cette initiative a permis aux entrepreneurs de l’horeca de placer une terrasse temporaire dans l’espace public entre le 1er avril et le 31 octobre sans avoir à obtenir un permis d’urbanisme, pour autant que celle-ci respecte quelques exigences de base. Cette règle est maintenant prolongée jusqu’au 15 janvier 2022. Les terrasses devront ensuite être démantelées. À titre exceptionnel, les exploitants de terrasses qui répondent aux normes de qualité peuvent toutefois demander une dérogation à la commune et maintenir leur terrasse jusque fin 2022.

La Fédération Horeca Bruxelles : “il faut prolonger le succès des terrasses Covid”.

« La fédération Horeca à été entendue, en collaboration avec le secrétaire d’état  à l’urbanise et  le gouvernement Bruxellois,  prolonge le succès des terrasses Covid. Ce projet va être prolonger avec succès ce qui ravis l’ensemble du secteur.
Cette prolongation est le travail d’équipe  avec les équipes du secrétaire d’état pour comprendre et mettre en place cette prolongation, qui va permettre au entrepreneur de l’HoReCa d’exploiter ces espaces même en période hivernale  qui en cas de beau temps donnerons les « Winter terrace” si cher à notre clientèle. J’invite donc tous les exploitants à prendre contact à temps avec leur commune s’ils souhaitent maintenir leur terrasse au-delà de janvier 2022 », déclare Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles.-> Les conditions d’installation d’une terrasse sans permis d’urbanisme restent inchangées, à l’exception du calendrier. Un passage libre d’au moins 1,5 mètre doit par exemple être prévu.

-> Afin d’encourager davantage les exploitants horeca à installer des « terrasses corona » de qualité, la Région de Bruxelles a récemment lancé le « Brussels Terrace Award ». Il s’agit d’une distinction mensuelle pour une terrasse sur un emplacement de stationnement qui, selon le jury, offre une valeur ajoutée à l’espace public de la capitale.


-> Op verzoek van de Federatie Horeca Brussel zijn de terrasverlengingen verlengd tot 15 januari 2022!

De Brusselse regering heeft vandaag het voorstel van Pascal Smet en Barbara Trachte goedgekeurd om de vrijstelling van bouwvergunningen voor tijdelijke terrassen die in het kader van het coronavirus zijn toegestaan, te verlengen tot 15 januari 2022. Na deze datum moeten ze worden ontmanteld. Bij wijze van uitzondering kunnen exploitanten van terrassen die aan de kwaliteitsnormen voldoen, echter een ontheffing aanvragen bij de gemeente en hun terras tot eind 2022 in stand houden.

Dit initiatief maakte het voor horecaondernemers mogelijk om tussen 1 april en 31 oktober zonder bouwvergunning een tijdelijk terras in de openbare ruimte te plaatsen, mits het aan een paar basisvoorwaarden voldoet. Deze regel wordt nu verlengd tot 15 januari 2022. De terrassen zullen dan moeten worden afgebroken. Bij wijze van uitzondering kunnen exploitanten van terrassen die aan de kwaliteitsnormen voldoen, echter bij de gemeente een afwijking aanvragen en hun terras tot eind 2022 behouden.

De Horecafederatie Brussel: “het succes van de Covid-terrassen moet worden voortgezet”.

“De Horecafederatie is gehoord, in samenwerking met de staatssecretaris voor stedelijke aangelegenheden en de Brusselse regering, en breidt het succes van de Covid-terrassen uit. Dit project zal met succes worden verlengd, hetgeen voor de gehele sector een grote voldoening is.

Deze uitbreiding is het resultaat van samenwerking met de teams van de staatssecretaris om deze uitbreiding te begrijpen en uit te voeren, waardoor de HoReCa-ondernemer deze ruimtes ook in de winterperiode kan exploiteren, wat in geval van goed weer het “Winterterras” oplevert dat onze klanten zo dierbaar is. Ik nodig daarom alle uitbaters uit om tijdig contact op te nemen met hun gemeente indien zij hun terras ook na januari 2022 wensen te behouden”, zegt Fabian Hermans, voorzitter van de Horecafederatie Brussel.

-> De voorwaarden voor het aanleggen van een terras zonder bouwvergunning blijven ongewijzigd, met uitzondering van het tijdschema. Zo moet er bijvoorbeeld een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter zijn.

-> Om de horeca-uitbaters nog meer aan te moedigen om kwaliteitsvolle “corona terrassen” te installeren, heeft het Brussels Gewest onlangs de “Brussels Terrace Award” in het leven geroepen. Dit is een maandelijkse prijs voor een terras op een parkeerplaats dat volgens de jury een toegevoegde waarde biedt aan de openbare ruimte van de hoofdstad.

fr_FRFrench